Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

Συντάξεις: Αναδρομικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας – Τα ποσά ανάλογα με τις κρατήσεις

Κούρεμα δανείων ετοιμάζουν οι τράπεζες για όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη

Οι χιλιάδες ανθισμένες ροδακινιές της Βέροιας σε 16 φωτογραφίες βγαλμένες απο παραμύθια

Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά παρτίδα φαρμάκου και συμπλήρωμα διατροφής

Νέο κατώτερο όριο ταχύτητας στις Εθνικές Οδούς

Τέλος οι γουρούνες από τους δρόμους - Τι θα γίνει με τις ενοικιαζόμενες

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τον νέο ΚΟΚ - Αλλαγές σε πρόστιμα, μεταχειρισμένα και γουρούνες

Εθνική σύνταξη και με λιγότερα από 15 έτη ασφάλισης

«Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»: 39 ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα

Τα αναλυτικά ποσά των αναδρομικών για τους συνταξιούχους (πίνακες)

Γ' Χαιρετισμοί

Ακάθιστος Ύμνος - Γ' Στάσις

Νέαν ἔδειξε κτίσιν,
ἐμφανίσας ὁ Κτίστης,
ἡμῖν τοῖς ὑπ' αὐτοῦ γενομένοις·
ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας γαστρός,
καὶ φυλάξας ταύτην,
ὥσπερ ἦν ἄφθορον,
ἵνα τὸ θαῦμα βλέποντες,
ὑμνήσωμεν αὐτὴν βοῶντες·
Χαῖρε, τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας,
χαῖρε, τὸ στέφος τῆς ἐγκρατείας.
Χαῖρε, ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπουσα,
χαῖρε, τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐμφαίνουσα.
Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφονται πιστοί,
χαῖρε, ξύλον εὐσκιόφυλλον, ὑφ' οὗ σκέπονται πολλοί.
Χαῖρε, κυοφοροῦσα ὁδηγὸν πλανωμένοις,
χαῖρε, ἀπογεννῶσα λυτρωτὴν αἰχμαλώτοις.
Χαῖρε, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις,
χαῖρε, πολλῶν πταιόντων συγχώρησις.
Χαῖρε, στολὴ τῶν γυμνῶν παρρησίας,
χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ξένον τόκον ἰδόντες,
ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου, τὸν νοῦν εἰς οὐρανὸν μεταθέντες·
διὰ τοῦτο γὰρ ὁ ὑψηλὸς Θεός,
ἐπὶ γῆς ἐφάνη ταπεινὸς ἄνθρωπος·
βουλόμενος ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος,
τοὺς αὐτῷ βοώντας·
Ἀλληλούια.

λως ἦν ἐν τοῖς κάτω,
καὶ τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν,
ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος·
συγκατάβασις γὰρ θεϊκή,
οὐ μετάβασις τοπικὴ γέγονε,
καὶ τόκος ἐκ Παρθένου θεολήπτου,
ἀκουούσης ταῦτα·
Χαῖρε, Θεοῦ ἀχωρήτου χώρα,
χαῖρε, σεπτοῦ μυστηρίου θύρα.
Χαῖρε, τῶν ἀπίστων ἀμφίβολον ἄκουσμα,
χαῖρε, τῶν πιστῶν ἀναμφίβολον καύχημα.
Χαῖρε, ὄχημα πανάγιον τοῦ ἐπὶ τῶν Χερουβείμ,
χαῖρε, οἴκημα πανάριστον τοῦ ἐπὶ τῶν Σεραφείμ.
Χαῖρε, ἡ τἀναντία εἰς ταὐτὸ ἀγαγοῦσα,
χαῖρε, ἡ παρθενίαν καὶ λοχείαν ζευγνῦσα.
Χαῖρε, δι' ἧς ἐλύθη παράβασις,
χαῖρε, δι' ἧς ἠνοίχθη παράδεισος.
Χαῖρε, ἡ κλεὶς τῆς Χριστοῦ βασιλείας,
χαῖρε, ἐλπὶς ἀγαθῶν αἰωνίων.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων,
κατεπλάγη τὸ μέγα,
τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως ἔργον·
τὸν ἀπρόσιτον γὰρ ὡς Θεόν,
ἐθεώρει πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον,
ἡμῖν μὲν συνδιάγοντα,
ἀκούοντα δὲ παρὰ πάντων οὕτως·
Ἀλληλούια.

Ρήτορας πολυφθόγγους,
ὡς ἰχθύας ἀφώνους,
ὁρῶμεν ἐπὶ σοὶ Θεοτόκε·
ἀποροῦσι γὰρ λέγειν,
τὸ πῶς καὶ Παρθένος μένεις,
καὶ τεκεῖν ἴσχυσας·
ἡμεῖς δὲ τὸ μυστήριο ν θαυμάζοντες,
πιστῶς βοῶμεν·
Χαῖρε, σοφίας Θεοῦ δοχεῖον,
χαῖρε, προνοίας αὐτοῦ ταμεῖον.
Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα,
χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα.
Χαῖρε, ὅτὶ ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ συζητηταί,
χαῖρε, ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ τῶν μύθων ποιηταί.
Χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς διασπῶσα,
χαῖρε, τῶν ἁλιέων τὰς σαγήνας πληροῦσα.
Χαῖρε, βυθοῦ ἀγνοίας ἐξέλκουσα,
χαῖρε, πολλοὺς ἐν γνώσει φωτίζουσα.
Χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι,
χαῖρε, λιμὴν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον,
ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ,
πρὸς τοῦτον αὐτεπάγγελτος ἦλθε·
καὶ ποιμὴν ὑπάρχων ὡς Θεός,
δι' ἡμᾶς ἐφάνη καθ' ἡμᾶς ἄνθρωπος·
ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας,
ὡς Θεὸς ἀκούει·
Ἀλληλούια.

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμφανίσας ὁ Κτίστης....
Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμφανίσας ὁ Κτίστης....

Ξένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου....
Ξένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου....

Ὅλως ἦν ἐν τοῖς κάτω.... / Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων, κατεπλάγη τὸ μέγα....
Ὅλως ἦν ἐν τοῖς κάτω.... / Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων, κατεπλάγη τὸ μέγα....

Ρήτορας πολυφθόγγους, ὡς ἰχθύας ἀφώνους....
Ρήτορας πολυφθόγγους, ὡς ἰχθύας ἀφώνους....

Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον, ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ.... / Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε....
Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον, ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ.... / Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε....

Χαῖρε, τῶν ἁλιέων τὰς σαγήνας πληροῦσα.... / Χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι....
Χαῖρε, τῶν ἁλιέων τὰς σαγήνας πληροῦσα.... / Χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι....

3ο Ενημερωτικό Μαρτίου 2018 του Λιόντου Βασιλείου, αιρετού στο ΠΥΣΠΕ ΙωαννίνωνΛιόντος Βασίλειος
Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων με τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Δάσκαλος Αγγλικών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου
Τηλέφωνο 6946260184
Ιωάννινα, 09.03.2018
3ο Ενημερωτικό Μαρτίου 2018
Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, με το παρόν ενημερωτικό θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής θέματα:
1.Απόφαση Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ιωαννίνων για κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018.
Το Δ.Σ. του ΣΕΠΕΝΙ σε συνεδρίασή του την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 αποφάσισε ομόφωνα έπειτα από τη συζήτηση επί των προτάσεων που αρχικά είχαν κατατεθεί και λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ. 568/7-3-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. τα παρακάτω:
·                    κηρύσσει την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, 3ωρη στάση εργασίας τις πρώτες ώρες του πρωινού κύκλου για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας στη 1 μ. μ. και
·                    απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΣΕΠΕΝΙ στο Δημαρχείο Ιωαννίνων στις 13:30΄ της ίδιας μέρας.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο στο Υπουργείο Παιδείας (16 Μαρτίου στις 13:00) να δηλώσουν συμμετοχή στα μέλη του ΔΣ. ως την Τετάρτη 14/03/2018 στις 2 μμ. Σε περίπτωση που υπάρξει ικανοποιητική συμμετοχή ο Σύλλογος προτίθεται να βάλει λεωφορείο.

2.Πότε θα εκδοθεί η εγκύκλιος για τους αναπληρωτές
            Τέλη Μαρτίου αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος για τις αιτήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Οι Εγκύκλιοι πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το 2018-19, θα επιχειρηθεί να εκδοθούν από το Υπουργείο Παιδείας γύρω στις 28 Μαρτίου 2018 και οι αιτήσεις θα αρχίσουν να κατατίθενται μετά τις εορτές του Πάσχα.

3. Ανακοίνωση για δρομολόγηση μόνιμων διορισμών από τον Υπουργό Παιδείας τον Οκτώβριο
            Στην πρόσφατη συνάντηση με την ΟΛΜΕ, ο υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου ανέφερε: «Κάνουμε το παν ώστε με την ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης να δρομολογηθούν ως πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών τους οποίους θα ανακοινώσουμε τον Οκτώβριο. Είμαστε αποφασισμένοι να επιλύσουμε μια παθογένεια του εκπαιδευτικού συστήματος που οξύνεται κάθε χρόνο».
             Προφανώς και αποτελεί πάγιο αίτημα η πρόσληψη μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Ωστόσο η πεπατημένη των τελευταίων ετών με τις βαρύγδουπες δηλώσεις περί διορισμού μονίμων εκπαιδευτικών (άλλοτε 10.000 ή 20.000) θα πρέπει να μας καθιστά ιδιαίτερα δύσπιστους και επιφυλακτικούς. 

4.Το ωράριο και οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου λειτουργίας σχολικής βιβλιοθήκης
Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, ορίζεται το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Οι σχολικές μονάδες της Π.Ε μπορούν να προχωρήσουν σε αιτήματα ένταξης στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών.
Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζεται ένας/μια Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης. Η ευθύνη λειτουργίας της δύναται να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό οποιασδήποτε ειδικότητας.
Στον εκπαιδευτικό που φέρει την ευθύνη λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης δεν προβλέπεται χορήγηση επιδόματος.
Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων, στο οποίο αναφέρεται ο/η εκπαιδευτικός που ορίζεται ως Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης, καθώς και οι ώρες λειτουργίας της, κοινοποιείται στον/ην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επίσης επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών, καθώς και στο χώρο λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
Οι ώρες λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης (3 ώρες ανά εβδομάδα) θεωρούνται ως διδακτικές ώρες για τον/την εκπαιδευτικό που ορίζεται, με σχετική Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ως Υπεύθυνος/η λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
Δείτε αναλυτικά τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου και τι προβλέπεται για το ωράριο στον εξής σύνδεσμο:
Θεωρώ ότι το υπουργείο ορθά θεωρεί και χρεώνει τις 3 ώρες ανά εβδομάδα ως διδακτικές για τον εκπαιδευτικό που θα ορίζεται ως υπεύθυνος λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης. Με το ίδιο σκεπτικό ορθά και θεωρεί ως διδακτική την ώρα σίτισης στο ολοήμερο πρόγραμμα, αν και εφόσον δεν αλλάξει κάτι από το επόμενο σχολικό έτος. Θα έπρεπε όμως να λειτουργεί με το ίδιο σκεπτικό και για τους συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής οι οποίοι είναι υπεύθυνοι των Εργαστηρίων της Πληροφορικής και για τους οποίους θα έπρεπε, με δεδομένες τις επιπλέον ευθύνες και υποχρεώσεις που επωμίζονται, να προβλέπεται μερική απαλλαγή από το διδακτικό τους ωράριο. Θυμίζω ότι το τελευταίο ίσχυε μέχρι πρότινος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και αντί να επεκταθεί και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καταργήθηκε εντελώς.    
           
5.Αμοιβαίες Μεταθέσεις
            Απαντώντας σε ερωτήματά σας αναφορικά με τις αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών, σας θυμίζω τα όσα αναφέρονται στην τελευταία εγκύκλιο των μεταθέσεων:
Δικαίωμα  υποβολής  αίτησης  για  αμοιβαία  μετάθεση  έχουν  οι  εκπαιδευτικοί  εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α’) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου16 του Π.Δ. 50/96 (Α45’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (Α’ 94), μέχρι 31 Αυγούστου 2018.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2018.
γ) Να  έχουν  συμπληρώσει μέχρι  31-8-2018 δύο  χρόνια  υπηρεσίας  από  την  ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.
Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97) καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.
Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.
Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45Α’), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α’).
Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ισχύουν οι παραπάνω  προϋποθέσεις  με  τη  μόνη  διαφορά  ότι  εξετάζονται  από  το Περιφερειακό  Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ).

6.Κριτήρια μεταθέσεων σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Σε όσα ακολουθούν, κάνω αναφορά στα κριτήρια των μεταθέσεων που αφορούν στα  Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ορμώμενος τόσο από τα ερωτήματά σας, αλλά και από το γεγονός ότι φέτος στο νομό μας προέκυψε κενό Αγγλικής Γλώσσας στο 9ο Διαπολιτισμικό Σχολείο Ιωαννίνων. Η εγκύκλιος των μεταθέσεων αναφέρει τα εξής: 
Καθώς δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από την §2 του άρθρου 23 του ίδιου νόμου απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορισμού των ιδιαίτερων προσόντων των εκπαιδευτικών που μετατίθενται στα σχολεία αυτά και της διαδικασίας μετάθεσής τους, οι μεταθέσεις του τρέχοντος έτους θα ακολουθήσουν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις μετάθεσης όπως ρυθμίζονται από τις διατάξεις της υπ́ αριθμ. πρωτ. 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592τΒ ́/25-10-2004) Υπουργικής Απόφασης.
Συγκεκριμένα:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας στην κατεχόμενη οργανική θέση, μέχρι 31-8-2018. Κατά τις μεταθέσεις προτιμούνται όσοι έχουν επιπλέον τα παρακάτω προσόντα κατά σειρά προτεραιότητας:
α) Επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών οι οποίοι φοιτούν στα σχολεία αυτά. Ειδικά για την μετάθεση εκπαιδευτικών σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν κατά πλειοψηφία Τσιγγάνοι μαθητές, δεν απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας.
β) Ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.
γ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής.
δ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες της αγωγής.
ε) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους.
στ) Διδακτική εμπειρία σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
ζ) Διδακτική εμπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα.
η) Επαρκή γνώση μιας διεθνούς γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).
θ) Βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή συνεργαζόμενους με αυτό φορείς. Επισημαίνεται ότι εκτός των ανωτέρω προσόντων, σε περίπτωση που η προκηρυχθείσα θέση αφορά σε τμήμα Ένταξης των Διαπολιτισμικών Σχολείων, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016, όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΣΤ’ της παρούσης, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης.
Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στο οποίο διαβιβάζονται οι αιτήσεις, συνεδριάζει και αποφασίζει για τις μεταθέσεις στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης πριν από τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή.
Οι μετατιθέμενοι στα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης, για άλλα σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, μετά την συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας σε αυτά.
Σε περίπτωση ικανοποίησης αίτησης μετάθεσης εκπ/κών σε Πειραματικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, δεν θα ληφθεί υπόψη αίτησή τους για άλλη κατηγορία μετάθεσης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Λιόντος Βασίλειος
Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων

Ερωτήσεις – απαντήσεις για το «Εξοικονόμω κατ’ Οίκον ΙΙ» (λίστα)

Εθνική σύνταξη στο Δημόσιο με λιγότερα από 15 χρόνια ένσημα

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Τι αλλάζει με τις ξεχωριστές δηλώσεις συζύγων

H Μητέρα Τερέζα, η Marie Curie & άλλες 10 Top Women που άλλαξαν τον κόσμο (ΦΩΤΟ)

Νότα ζωντάνιας και νοσταλγίας..

Επαγγελματικά δικαιώματα σε 16 ειδικότητες αποφοίτων ΕΠΑΛ

Τι ισχύει σε περίπτωση επιστράτευσης - Ποιες ηλικίες καλούνται; - Τι ψάχνουν οι πολίτες στο ίντερνετ

Το έθιμο της κυράς Σαρακοστής

Φωτογραφικός φόρος τιμής στο αθέατο, το απόλυτο, το ιερό Αγιον Ορος

5 λόγοι που πρέπει να δείτε με το παιδί σας την ταινία COCO που βραβεύτηκε με Όσκαρ

Τέλη του μήνα η εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών;

Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία έρχονται βροχές και καταιγίδες

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Από το 1857 στο 2018, η ιστορία της 8ης Μαρτίου

Οι καταστηματάρχες κόβουν το κάπνισμα

50 παιδικά βιβλία που δεν πρέπει να λείπουν απο καμία βιβλιοθήκη

Χωριστή δήλωση για ζευγάρια που ένας χρωστά στην εφορία – Τι γίνεται με τους κοινούς λογαριασμούς και πότε είναι αυτός ακατάσχετος

Περιορίζονται οι ενεργοί οφειλέτες – Το 2017 εισπράχθηκαν πάνω από μισό δισ. ευρώ από ρυθμίσεις

Το ωράριο και οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου Σχολικής Βιβλιοθήκης

Εξοικονομώ κατ’ οίκον: Ανοίγουν οι αιτήσεις! Ο απόλυτος οδηγός για να πάρετε επιδότηση

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

07-03-18 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Γενική, ΔΥΕΠ, Παράλληλη Στήριξη) σχολικού έτους 2017-18

Η Εκπαίδευση στη μεγάλη οθόνη: 42 Ταινίες με θέμα την εκπαίδευση για συζήτηση και προβληματισμό!

ΟΠΕΚΑ σε aftodioikisi.gr -Έτοιμοι να δώσουμε τα επιδόματα παιδιών (ημερομηνία & ποσά)

Πως δηλώνονται οι βοηθητικοί χώροι στο Ε9 – Οδηγός για να μην κάνετε λάθη

120 δόσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους για χρέη ώς 20.000 ευρώ

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Ανακάλυψη τεράστιας αποικίας 1,5 εκατομμυρίων πιγκουίνων στην Ανταρκτική

Παιχνίδια για την εκμάθηση της ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

«Ναι» από το ΣτΕ για την αναγραφή του ΑΜΚΑ γιατρού και ασθενή

Το ΦΕΚ με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Επιστολή υπ. Παιδείας για τον ορισμό μελών Ομάδας Εργασίας για την ένταξη των προνηπίων στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

2ο Ενημερωτικό Μαρτίου 2018 του Λιόντου Βασιλείου, αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων

Επιστροφή αναδρομικών: Ποιοι να κάνουν αίτηση & ποιοι όχι (παραδείγματα)

Προσοχή: Απάτη σε εξέλιξη με ψεύτικα emails συνδρομών του App Store

Πότε αλλάζει η ώρα: Τότε πάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

Ποιοι επαγγελματίες πρέπει να βάλουν POS έως τις 11 Μαρτίου (πίνακας)

Πρώτα η ανακοίνωση των θέσεων και μετά οι αιτήσεις υποψηφίων Πανελλαδικών 2018. Οι αλλαγές στις μετεγγραφές

Μετεγγραφές αδελφών φοιτητών: Όλα τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά

Προθεσμία έως τις 23 Μαρτίου για τα ανασφάλιστα

Οι ανατροπές από το ΣτΕ – Πότε συμφέρει και πότε όχι η υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης των συζύγων

Πίεση αίματος: Φυσιολογικές τιμές και τι κάνουμε σε κάθε περίπτωση

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Υπουργική απόφαση για τις μετεγγραφές αδελφών στα Πανεπιστήμια -Κριτήρια

Αυτά τα πέντε αντικείμενα πρέπει να καθαρίζουμε διαρκώς

Αυτοί είναι οι 173 δήμοι που έχουν εκκρεμότητες με δασικούς χάρτες

Νέες τιμές στα διόδια Αθηνών – Πατρών

Τέσσερα βήματα για να κλείσετε ραντεβού με γιατρούς του ΠΕΔΥ μέσω διαδικτύου

Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ – Από Πέμπτη αιτήσεις

Προγραμματισμός για την υποβολή Αίτησης – Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2018

Έτοιμο το νομοσχέδιο... Σαρωτικές αλλαγές στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Ευχαριστήριο προς Καχριμάνη Αλ. και απλούς πολίτες - Συνέχιση συγκέντρωσης χρημάτων για την αποκατάσταση των υπολοίπων ζημιών του Ι.Ν.Αγίας Παρασκευής Πραμάντων

Εκπαιδευτικό υλικό: ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Ο ΕΦΕΤ προειδοποιεί για νοθευμένο ελαιόλαδο "μαϊμού"

Όσκαρ 2018: Οι νικητές στην μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου

Πανελλήνιες 2018: Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής

ΥΠΕΝ: Τελεσίγραφο σε 173 δήμους για τους δασικούς χάρτες

ΣτΕ: Οι σύζυγοι μπορούν να υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις

Πως επηρεάζει την υγεία μας η αλλαγή της ώρας

Αναδρομικά για απόστρατους με δύο τρόπους -Πότε πληρώνονται

Τι φόρο θα πληρώσουμε φέτος -Τι ισχύει για πληρωμές με κάρτες

ΟΠΕΚΑ-Επίδομα Παιδιού: Νέα ευνοϊκή ρύθμιση στα κριτήρια

Στο ΦΕΚ ο νόμος για την Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Αυτοτελείς Διευθύνσεις Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Π.Δ.Ε Α/θμιας και Β/θμιας

1ο Ενημερωτικό Μαρτίου 2018 του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων Λιόντου Βασιλείου Λιόντος Βασίλειος
Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων με τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Δάσκαλος Αγγλικών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου
Τηλέφωνο 6946260184
Ιωάννινα, 05.03.2018

1ο Ενημερωτικό Μαρτίου 2018
Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, με το παρόν ενημερωτικό θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής θέματα:

1. Στάση εργασίας και περικοπή αποδοχών
            Από το υπουργείο Παιδείας, (Γενική Διεύθυνση Προσωπικού  Π.Ε. & Δ.Ε. Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε Τμήμα Β’ Υπηρεσιακής Εξέλιξης δόθηκε η εξής απάντηση αναφορικά με τη στάση εργασίας και την περικοπή αποδοχών:  Με την παρ. 2 του αρ. 25 του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176 Α’) ορίζεται ότι «Για τον υπολογισμό των αποδοχών ο μήνας λογίζεται για τριάντα (30) ημέρες. Στις περιπτώσεις αποχής του υπαλλήλου από τα καθήκοντα του, λόγω απεργίας, ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες. Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή των μεικτών μηνιαίων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων, εργοδότη και εργαζόμενου, για κύρια και επικουρική σύνταξη, στην περίπτωση που η ημέρα απεργίας αναγνωρίζεται ως συντάξιμη» (σχετική η αριθ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016, ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ εγκύκλιος του Γ.Λ.Κ.).
Με την παρ. 8 του αρ. 13 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 245 του Ν. 4512/18 (ΦΕΚ 5 Α’), ορίζεται ότι «… Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα…» (σχετική η αριθ. 14181/ΓΔ4/26-1 2018, ΑΔΑ: ΩΠΚΣ4653ΠΣ-063 εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση συμμετοχής σε στάση εργασίας περικόπτεται το σύνολο των ωρών της προκηρυχθείσης στάσης εργασίας.

2. Αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοί μας εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε, καλούνται από την Παρασκευή 02/03/2018 να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα της 3ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Απριλίου – Ιουλίου 2018.
Οι αιτήσεις συμμετοχής για την παρούσα (3η) περίοδο επιμόρφωσης και η κατανομή των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης γίνονται σε 2 φάσεις:
·                     02 έως 09 Μαρτίου 2018 στις 16.00 (Α’ φάση υποβολής αιτήσεων και κατανομής των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης με διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης),
·                     12 έως 15 Μαρτίου 2018 στις 16.00 (δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Α’ Φάσης και Β’ Φάση υποβολής και επικαιροποίησης αιτήσεων από εκπαιδευτικούς που δεν κληρώθηκαν σε προγράμματα που υλοποιούνται ή νέους ενδιαφερομένους, με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και την εν γένει συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά χρονικής προτεραιότητας).
Δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. και Δ.Ε. όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων των υπηρετούντων αναπληρωτών), οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικών σχολείων καθώς και οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ελληνικά σχολεία της ομογένειας.
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.) αποτελεί η πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε. (Α’ επίπεδο Τ.Π.Ε.), με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ19/20, καθώς και τους επιμορφωτές Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε. που είναι ενταγμένοι στα σχετικά μητρώα παλαιότερων πράξεων επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες Τ.Π.Ε.
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για τα διαθέσιμα επιμορφωτικά προγράμματα που τους αφορούν και θα υλοποιηθούν για την περιοχή τους γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://e-pimorfosi.cti.gr/mis, με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο Τ.Π.Ε..
Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ, έχει διάρκεια 36 διδακτικές ώρες και συνιστά Εισαγωγική Επιμόρφωση για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε και στο ενημερωτικό του αιρετού ΑΠΥΣΠΕ Φίλιππου Ευαγγέλου που έχει αποσταλεί προς τις σχολικές μονάδες ή εναλλακτικά εδώ:
Σε κάθε περίπτωση είναι άδικο το γεγονός συνάδελφοί μας που παρακολούθησαν την Τ.Π.Ε Α’ επιπέδου να μην έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση Β1, καθώς δεν έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς ή δεν τους δόθηκε το δικαίωμα να πιστοποιηθούν. Επιβάλλεται να λειτουργήσουν άμεσα προγράμματα Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε, αλλά και να δοθεί το δικαίωμα της άμεσης πιστοποίησης σε όσους παρακολούθησαν κατά το παρελθόν το Α’ επίπεδο και επιθυμούν να πιστοποιηθούν.

3. Τρίτη 6 Μαρτίου 2018: Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο.
            Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο για την Πανελλήνια ημέρα κατά της βίας στο σχολείο. Αναφέρει τα εξής: Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο.
Η ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς των σχολείων όλης της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες και να ενεργοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και εκφοβισμού που εκδηλώνεται μεταξύ και εναντίον των μαθητών, ώστε να περιοριστούν οι δίαυλοι εκδήλωσης της βίας στη ζωή των ανηλίκων και αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Με αφορμή την ημέρα αυτή, καλούνται οι σχολικές μονάδες της χώρας να αφιερώσουν χρόνο, από 5 Μαρτίου έως 9 Μαρτίου 2018, (δύο ή περισσότερες διδακτικές ώρες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων) σε δράσεις-συζητήσεις-εκδηλώσεις (πχ βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές ταινιών, εικαστικά εργαστήρια, διαδραστικές ομιλίες, βιωματικά σεμινάρια κα) με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού.
Υλικό μπορείτε να βρείτε ενδεικτικά στους παρακάτω συνδέσμους:
4.http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/afieroma-ohi-stin-sholiki-kai-ton-ekfovismo

4.Απουσίες μαθητών, myschool και αποστολή e-mail στους γονείς
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool, στο πλαίσιο της λειτουργικής αναβάθμισης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της μείωσης του λειτουργικού κόστους των σχολικών μονάδων, προχωρά στην υλοποίηση της ηλεκτρονικής αποστολής των ειδοποιητηρίων απουσιών των μαθητών στους γονείς/κηδεμόνες αυτών.
Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι καθαρά προαιρετική, αξιοποιήσιμη από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων της χώρας, οι οποίοι είναι οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τη συλλογή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων επικοινωνίας των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών τους, κατόπιν συναίνεσης αυτών.
            Μάλιστα με νεώτερη ανακοίνωση αναφέρεται ότι σε συνέχεια της λειτουργικότητας για την αποστολή του e-mail απουσιών στους γονείς/κηδεμόνες, η συγκεκριμένη δυνατότητα θα προστεθεί και στο ρόλο του υπευθύνου τμήματος.

5. Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπ/κούς Α/θμιας Εκπ/σης Περιφ. Ενότητας Ιωαννίνων κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής γλώσσας
            Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρες 11:30-13:30 θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτικό σεμινάριο στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (αριθμ. πρωτ. έγκρισης Φ.34.2/1240/26-02-2018), με θέμα:
«Εκπαιδευτική αξιοποίηση της μεθόδου project στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας».

6. Μισθοδοσία μηνός Μαρτίου 2018 (β’ Δεκαπενθήμερο)
Το β’ Δεκαπενθήμερο της μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου 2018 θα καταβληθεί την Τρίτη 13.03.2018 (απόγευμα Δευτέρας 12.03.2018).  


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Λιόντος Βασίλειος

Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων