Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Τα Παιχνίδια στην Αρχαία Ελλάδα

Σχολική Βία, 6 Μαρτίου: Βιβλία, δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό

Το ΦΕΚ του νόμου 4521/18 για το Παν. Δυτ. Αττικής

Περικοπή λόγω στάσης εργασίας

Νέα ανακοίνωση του myschool για τις απουσίες

Λόγος εις την Βʼ Κυριακή των Νηστειών (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών

Δάνεια: Ένας στους πέντε ρυθμίζει πριν τον πλειστηριασμό

Εθισμός στην καφεΐνη: 5 ανησυχητικά συμπτώματα

«Χρυσή» η βενζίνη στην Ελλάδα -Τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη

Συντάξεις: Μειωμένες έως και 38% οι πρώτες επικουρικές

Εξοικονομώ κατ' Οίκον ΙΙ: Όλη η προκήρυξη στις 8 Μαρτίου ανοίγουν οι αιτήσεις

Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019

Αναλυτικός οδηγός αιτήσεων για την Επιμόρφωση Β1΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ΤΠΕ)

Βάλια Κάλντα: Στα δυσπρόσιτα μονοπάτια της Πίνδου

Απαιτήστε αποζημίωση για την καθυστέρηση ή την ακύρωση της πτήσης σας

Πόσα μπήκαν στα κρατικά ταμεία από τους φόρους σε καφέ, μπίρα, τσιγάρο & TV

Βγήκε το ΦΕΚ για το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» -Αναλυτικά η διαδικασία

Γονείς δημόσιοι υπάλληλοι -Πότε βγαίνουν στη σύνταξη (παραδείγματα)

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Μαγικά τοπία: Tα 24 ωραιότερα τούνελ από δέντρα στον κόσμο.

Επιδόματα: Τι να προσέξετε -Ποια δεν κατάσχονται

Πώς μπορείς να δεις την πραγματική ισχύ του σήματος του κινητού

«Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»: Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα (αιτήσεις&οδηγός)

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Υπουργείο: Σε εφαρμογή η ηλεκτρονική ειδοποίηση των γονιών για τις απουσίες των μαθητών

4 στους 10 δεν δέχτηκαν την πρόσληψη αναπληρωτή. Αυξημένες η μη αναλήψεις

«Φύλλο ανδρικό»- Η Γιώτα Νέγκα ερμηνεύει τραγούδια ανδρών ερμηνευτών το Σαββατο 10 Μαρτίου στο STAGE IOANNINA

Φωτογραφία του χρήστη Stage Ioannina.

Β' Χαιρετισμοί

Ακάθιστος Ύμνος - Β' Στάσις

κουσαν oἱ ποιμένες,
τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων,
τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν·
καὶ δραμόντες ὡς πρὸς ποιμένα,
θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμωμον,
ἐν γαστρὶ τῆς Μαρίας βοσκηθέντα,
ἥν ὑμνοῦντες εἶπον·
Χαῖρε, Ἀμνοῦ καὶ Ποιμένος Μῆτερ,
χαῖρε, αὐλὴ λογικῶν προβάτων.
Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον,
χαῖρε, Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον.
Χαῖρε, ὅτι τὰ οὐράνια συναγάλλεται τῇ γῇ,
χαῖρε, ὅτι τὰ ἐπίγεια συγχορεύει οὐρανοῖς.
Χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων τὸ ἀσίγητον στόμα,
χαῖρε, τῶν Ἀθλοφόρων τὸ ἀνίκητον θάρσος.
Χαῖρε, στερρὸν τῆς πίστεως ἔρεισμα,
χαῖρε, λαμπρὸν τῆς Χάριτος γνώρισμα.
Χαῖρε, δι' ἧς ἐγυμνώθη ὁ Ἅδης,
χαῖρε, δι' ἧς ἐνεδύθημεν δόξαν.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Θεοδρόμον ἀστέρα,
θεωρήσαντες Μάγοι,
τῇ τούτου ἠκολούθησαν αἴγλῃ·
καὶ ὡς λύχνον κρατοῦντες αὐτόν,
δι' αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιὸν Ἄνακτα,
καὶ φθάσαντες τὸν ἄφθαστον,
ἐχάρησαν αὐτῷ βοῶντες·
Ἀλληλούια.

δον παῖδες Χαλδαίων,
ἐν χερσὶ τῆς Παρθένου,
τὸν πλάσαντα χειρὶ τοὺς ἀνθρώπους·
καὶ Δεσπότην νοοῦντες αὐτόν,
εἰ καὶ δούλου μορφὴν ἔλαβεν,
ἔσπευσαν τοῖς δώροις θεραπεῦσαι,
καὶ βοῆσαι τῇ Εὐλογημένῃ·
Χαῖρε, ἀστέρος ἀδύτου Μήτηρ,
χαῖρε, αὐγὴ μυστικῆς ἡμέρας.
Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέσασα,
χαῖρε, τῆς Τριάδος τοὺς μύστας φωτίζουσα.
Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκβαλοῦσα τῆς ἀρχῆς,
χαῖρε, Κύριον φιλάνθρωπον ἐπιδείξασα Χριστόν.
Χαῖρε, ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας,
χαῖρε, ἢ τοῦ βορβόρου ρυομένη τῶν ἔργων.
Χαῖρε πυρὸς προσκύνησιν παύσασα,
χαῖρε, φλογὸς παθῶν ἀπαλλάττουσα.
Χαῖρε, πιστῶν ὁδηγὲ σωφροσύνης,
χαῖρε, πασῶν γενεῶν εὐφροσύνη.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Κήρυκες θεοφόροι,
γεγονότες οἱ Μάγοι,
ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Βαβυλῶνα,
ἐκτελέσαντές σου τὸν χρησμόν,
καὶ κηρύξαντές σε τὸν Χριστὸν ἅπασιν,
ἀφέντες τὸν Ἡρώδην ὡς ληρώδη,
μὴ εἰδότα ψάλλειν·
Ἀλληλούια.

Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ,
φωτισμὸν ἀληθείας ἐδίωξας,
τοῦ ψεύδους τὸ σκότος·
τὰ γὰρ εἴδωλα ταύτης Σωτήρ,
μὴ ἐνέγκαντά σου τὴν ἰσχὺν πέπτωκεν,
οἱ τούτων δὲ ρυσθέντες,
ἐβόων πρὸς τὴν Θεοτόκον·
Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων,
χαῖρε, κατάπτωσις τῶν δαιμόνων.
Χαῖρε, τὴν ἀπάτης τὴν πλάνην πατήσασα,
χαῖρε, τῶν εἰδώλων τὴν δόξαν ἐλεγξασα.
Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ τὸν νοητόν,
χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα τοὺς διψῶντας τὴν ζωὴν.
Χαῖρε, πύρινε στῦλε ὁδηγῶν τοὺς ἐν σκότει,
χαῖρε, σκέπη τοῦ κόσμου πλατυτέρα νεφέλης.
Χαῖρε, τροφὴ τοῦ μάνα διάδοχε,
χαῖρε, τρυφῆς ἁγίας διάκονε.
Χαῖρε, ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας,
χαῖρε, ἐξ ἧς ρέει μέλι καὶ γάλα.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Μέλλοντος Συμεῶνος,
τοῦ παρόντος αἰῶνος,
μεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος,
ἐπεδόθης ὡς βρέφος αὐτῷ,
ἀλλ' ἐγνώσθης τούτω καὶ Θεὸς τέλειος·
διόπερ ἐξεπλάγη σου τὴν ἄρρητον σοφίαν,
κράζων·
Ἀλληλούια.

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Ἤκουσαν oἱ ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων....
Ἤκουσαν oἱ ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων....

Θεοδρόμον ἀστέρα, θεωρήσαντες Μάγοι....
Θεοδρόμον ἀστέρα, θεωρήσαντες Μάγοι....

Ἴδον παῖδες Χαλδαίων....
Ἴδον παῖδες Χαλδαίων....

Κήρυκες θεοφόροι....
Κήρυκες θεοφόροι....

Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, φωτισμὸν ἀληθείας ἐδίωξας....
Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, φωτισμὸν ἀληθείας ἐδίωξας....

Μέλλοντος Συμεῶνος, τοῦ παρόντος αἰῶνος....
Μέλλοντος Συμεῶνος, τοῦ παρόντος αἰῶνος....

Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέσασα....
Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέσασα....

Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ τὸν νοητόν....
Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ τὸν νοητόν....

Χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα τοὺς διψῶντας τὴν ζωὴν....
Χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα τοὺς διψῶντας τὴν ζωὴν....

Χαῖρε, πύρινε στῦλε ὁδηγῶν τοὺς ἐν σκότει....
Χαῖρε, πύρινε στῦλε ὁδηγῶν τοὺς ἐν σκότει....

Αρπάζουν και τα επιδόματα! Τι πρέπει να προσέξετε – Ποια δεν κατάσχονται

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Αγγλία: Ανακάλυψαν το μεγαλύτερο μεσαιωνικό βασιλικό παλάτι που έχει βρεθεί ποτέ

Παιδικοί Σταθμοί: Αρχίζει η καταγραφή των νηπίων (4-5 ετών) για την εγγραφή τους στις δομές

20 διάσημοι ζωγράφοι καλωσορίζουν τον μήνα Μάρτιο

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Β/θμια Εκπ/ση

Απουσίες μαθητών. Πώς θα γίνεται η αποστολή e-mail στους γονείς

Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών στα σχολεία Π.Ε. Αιτήματα ένταξης από τις σχολικές μονάδες.

Γιατί φοράμε βραχιολάκι από κόκκινη και άσπρη κλωστή την 1η Μαρτίου

Λιπώδες ήπαρ: Η νέα «μάστιγα» των Δυτικών κοινωνιών

Στις πιο φτωχές της Ευρώπης τρεις Ελληνικές Περιφέρειες

Viral-Facebook: Τα τσουχτερά πρόστιμα για την κακοποίηση-παραμέληση ζώων (φωτο)

Η διατροφή ανάλογα με την ηλικία

Σπουδαία ανακάλυψη! Εντοπίστηκαν τα αρχαιότερα ίχνη άστρων – Αυτά μας έδωσαν ζωή

Η εγκύκλιος για αποσπάσεις στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού

Καλό μήνα με υγεία, δημιουργική διάθεση και θετικές σκέψεις

Φωτογραφία του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΝΤΟΣ.Φωτογραφία του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΝΤΟΣ.

Μαγευτικά πλάνα από drone: Η Ρώμη ντυμένη στα λευκά μας προκαλεί & μας γοητεύει (ΒΙΝΤΕΟ)

Δύο ελληνικά πανεπιστήμια ξεχωρίζουν στις κορυφαίες 50 θέσεις

Δείτε το νεότερο Χιονοδρομικό Κέντρο της Ελλάδας (φωτο)

Νέες αντικειμενικές – Ένα παραμύθι χωρίς δράκο – Σενάριο για ΕΝΦΙΑ με τις ίδιες αξίες

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΕΑΣ 1 ΚΑΙ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΕΑΣ 1 ΚΑΙ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 9 ΠΜ.
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Είμαι δυσλεκτικός: ένα πολυβραβευμένο βίντεο δυο Νορβηγών φοιτητών για τα δυσλεκτικά παιδιά

Επανατοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης λόγω νέου Οργανισμού

Υλικό για την «Ημέρα για τον σχολικό εκφοβισμό»…

Που ιδρύθηκαν Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διευθυντές σχολείων αρνούνται να είναι μέλη στις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων

Πώς θα δείτε online αν είναι δασικό το οικόπεδό σας

Εγκρίθηκε το ν/σ για τη φαρμακευτική κάνναβη

Ποια Υ.Α για προσλήψεις αναπληρωτών καταργείται στο τέλος του 2018-2019

Ανακαλύφθηκε αρχαία «νεκρόπολη» στην Αίγυπτο - Μυστηριώδες «μήνυμα από τον άλλο κόσμο» [pics]

Λαϊκά έθιμα και παραδόσεις για την 1 Μαρτίου και τον ερχομό της άνοιξης

Η τεχνολογία έχει «κλέψει» από τα παιδιά την ικανότητα να... κρατούν το μολύβι τους

Capital control: Από 1η Μαρτίου οι αλλαγές με αύξηση ορίου και νέους λογαριασμούς

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (καούρα): Τι να πιείτε για να ηρεμήσει το στομάχι σας

Capital controls: Νέο όριο αναλήψεως χρημάτων κάθε μήνα (ΦΕΚ)

ΕΟΦ: Απαγόρευση διάθεσης του προϊόντος CranMed caps

Αύξηση σοκ έρχεται στο πετρέλαιο κίνησης

ΚΕΑ: Τι αλλάζει από 1η Μαρτίου -Διευκρινίσεις με συμψηφισμούς ποσών

Παράταση στην ασφάλιση όλων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - Τι ισχύει για τους ανέργους

Η ΑΔΕΔΥ στηρίζει την κινητοποίηση της Παρασκευής 2 Μαρτίου 2018

Φωτογραφία του Χρήστος Βογιατζής.

ΔΟΕ: Θετική εξέλιξη η θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης

Τι είπε ο Κ. Γαβρόγλου για τη δίχρονη προσχολική αγωγή στο 10ο Περιφερειακό Συνέδριο Πελοποννήσου

12ο Ενημερωτικό Φεβρουαρίου 2018 του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων Λιόντου Βασιλείου

ΑΑΔΕ κλήρωση: Στο aade.gr οι τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν 1000 ευρω

Αντιβιοτικά μόνο με ειδική ιατρική συνταγή

Θα κλείνουν κάθε βράδυ οι σήραγγες των Τεμπών

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»

Επίδομα παιδιού Α21: Τα νέα ποσά - Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

Δεν είναι… Άλπεις…

Πολλά τα οφέλη αλλά και οι παγίδες από το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον – Οι προθεσμίες και τι αλλάζει

Το Νομοσχέδιο για την «Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» όπως ψηφίστηκε χθες στη Βουλή

Αναμένουμε προσλήψεις αναπληρωτών Α/θμιας και Β/θμιας σε ΔΥΕΠ

Καταργείται διάταξη που προβλέπει ποσόστωση 60-40 στις ειδικότητες ΠΕ19 και ΠΕ20;

Άδεια εξετάσεων αναπληρωτών. Διευκρινίσεις από το Υπουργείο

Στάση εργασίας την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 13:30΄του ΣΕΠΕΝΙ - Συμμετοχή στο Συλλαλητήριο της ΔΟΕ

Επιμορφωτικό σεμινάριο νηπιαγωγών « Αποδομώντας τα στερεότυπα, μαθαίνοντας την αποδοχή»

Φορολοταρία Φεβρουαρίου: Αναλυτικά βήματα για να δείτε αν κερδίσατε

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΔΟΕ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 3ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Φωτογραφία του Κωνσταντίνος Α. Βογιατζής.

"ΑΜΛΕΤ ο Β΄" (καλύτερος κι απ' τον αληθινό !!!) Η θεότρελλη παρωδία του Sam Bobrick σε (12) παραστάσεις από την Ομάδα Τέχνης "βορείως"

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ-Έρανος για την αποκατάσταση των ζημιών στον Ναό Αγίας Παρασκευής Πραμάντων

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»

ΑΑΔΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την φορολοταρία - Στις έξι στο taxisnet η κλήρωση

Τα «πάνω κάτω» στο λύκειο με αλλαγές σε εξετάσεις, βαθμολόγηση και μαθήματα

Οι 6 τροφές που ανακουφίζουν από τον πονόλαιμο

Ο νέος Κανονισμός Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Ο Υπουργός Παιδείας για την απονομή παιδαγωγικής επάρκειας

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Μπαμπινιώτης: «Δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά δεν αγαπούν το σχολείο»

Καιρός: Έκτακτο δελτίο καιρού – Που θα χτυπήσει η νέα κακοκαιρία

11ο Ενημερωτικό Φεβρουαρίου 2018 του Λιόντου Βασιλείου, αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Τι αλλαγές έγιναν στο άρθρο για τις ειδικότητες. Αναλυτικός πίνακας

15.165 οι αναπληρωτές στην Πρωτοβάθμια. Δείτε αναλυτικά ανά ειδικότητα

Σε τρία χρόνια θα είναι υποχρεωτική η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση ανέφερε στην ομιλία του ο Υπουργός Παιδείας στην Ολομέλεια της Βουλής για το Σ/Ν της Ίδρυσης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Εγγραφές και Ηλεκτρονικές Αιτήσεις – δηλώσεις προτιμήσεις στα ΕΠΑΛ.

ΕΚΑΒ "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ''

Επίδομα παιδιού: Πριν από το Πάσχα η πρώτη δόση – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Και διοικητικοί υπάλληλοι θα προΐστανται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Εκπ/σης;

Η νέα διοικητική δομή του Υπουργείου Παιδείας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Τελικοί Πίνακες Οργανικής Σύνθεσης Διδακτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι 31.08.2018-Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων στις 26.02.2018

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, 
Σας γνωστοποιώ τους τελικούς Πίνακες Οργανικής Σύνθεσης Διδακτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι 31.08.2018-Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων στις 26.02.2018. 
Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας γνωστοποιήσω στο αυριανό ενημερώτικό μουΜε συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Λιόντος Βασίλειος
Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων

10ο Ενημερωτικό Φεβρουαρίου 2018 του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Λιόντου ΒασιλείουΛιόντος Βασίλειος
Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων με τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Δάσκαλος Αγγλικών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου
Τηλέφωνο 6946260184
Ιωάννινα, 26.02.2018
10ο Ενημερωτικό Φεβρουαρίου 2018
Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, με το παρόν ενημερωτικό θα ήθελα να σας ενημερώσω για το εξής θέμα:
1. Ξεπάγωμα Μισθολογικών Κλιμακίων: Τελικά έχουμε να κάνουμε με αυξήσεις ή κατ’ ουσίαν με μειώσεις των μηνιαίων αποδοχών μας;
            Σε προηγούμενα ενημερωτικά μου είχα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ξεπάγωμα των Μισθολογικών Κλιμακίων από την 1.1.2018. Μάλιστα είχα επισημάνει ότι καλό θα ήταν να μην θριαμβολογούμε για τις επικείμενες αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές μας, καθώς στην πράξη αποδεικνύεται ότι τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα για όλους. Το ξεπάγωμα αφορά σε μια μερίδα ωφελημένων και σε μια άλλη χαμένων μισθολογικά συναδέλφων μας. Ο καθένας από εμάς θα διαπιστώσει άλλωστε στη μισθοδοσία μηνός Μαρτίου το ύψος των αυξήσεων ή ακόμα και των μειώσεων που υφίσταται. Σας επισυνάπτω προς τούτο δύο αναρτήσεις που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω και οι οποίες θα λύσουν τις όποιες απορίες έχετε αναφορικά με τις αυξήσεις που κάποιοι δεν είδατε:
1. Αποκλειστικό: Ψαλίδι μισθών για 90.000 δημοσίους υπαλλήλους
Ένας απίστευτος «μηχανισμός» μείωσης των καθαρών μηνιαίων αποδοχών λειτουργεί από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους σε βάρος δεκάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων με μεγάλα ποσά «προσωπικών διαφορών» στις συνολικές ακαθάριστες αμοιβές τους.
Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο «Ε.Τ.», από φέτος και τα επόμενα χρόνια περίπου 90.000 πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου θα βλέπουν τα ποσά των μηνιαίων μισθών που λαμβάνουν «στο χέρι» να μειώνονται αντί να αυξάνονται κάθε φορά που θα εξελίσσονται μισθολογικά και θα ανεβαίνουν μισθολογικά κλιμάκια λόγω χρονικής ωρίμανσης των αποδοχών τους! Το παράδοξο αυτό φαινόμενο θα συμβαίνει στους υπαλλήλους οι οποίοι τον Ιανουάριο του 2016, με την έναρξη εφαρμογής του μισθολογίου του ν. 4354/2015, υπέστησαν στους βασικούς μισθούς τους σημαντικές μειώσεις, οι οποίες όμως καλύφθηκαν με τη χορήγηση ισόποσων «προσωπικών διαφορών».
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 για το μισθολόγιο των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου, σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νόμου αυτού προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που δικαιούτο ο υπάλληλος στις 31-12-2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη η οικογενειακή παροχή και το επίδομα θέσης ευθύνης. Το επίδομα αυτό (θέσης ευθύνης) λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος αλλά δεν προβλέπεται η εκ νέου χορήγησή του με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
Η νέα αυτή προσωπική διαφορά μειώνεται από οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου, εκτός από την αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου λόγω της προωθημένης μισθολογικής εξέλιξης ή τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης. Τυχόν αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο.
Σύμφωνα, εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4354/2015, από την 1η-1-2018 έπαψε να ισχύει η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, την οποία προέβλεπαν οι διατάξεις αυτές για το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2016 έως την 31η-12-2017. «Ξεπάγωσαν» δηλαδή οι μισθολογικές ωριμάνσεις τους. Συνεπώς από την 1η-1-2018 κάθε υπάλληλος των κατηγοριών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ο οποίος συμπληρώνει 2 χρόνια στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο ανεβαίνει στον αμέσως επόμενο Μ.Κ., με συνέπεια ο βασικός μισθός του να αυξάνεται κατά 55 έως 59 ευρώ το μήνα, ενώ κάθε υπάλληλος των κατηγοριών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ο οποίος συμπληρώνει 3 χρόνια στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο ανεβαίνει στο αμέσως επόμενο Μ.Κ., με συνέπεια ο βασικός μισθός του να αυξάνεται κατά 43 έως 60 ευρώ το μήνα. Ωστόσο, για τη συμπλήρωση της 2ετίας ή της 3ετίας στο ίδιο Μ.Κ. δεν προσμετράται η διετής περίοδος 2016-2017, η οποία θεωρείται «χαμένη» ως χρόνος υπηρεσίας και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων! Έτσι, για να επέλθει η άνοδος στο αμέσως επόμενο Μ.Κ. και συνακόλουθα η αύξηση του βασικού μισθού υπολογίζεται μόνο ο χρόνος υπηρεσίας που είχε διανυθεί μέχρι 31-12-2015 καθώς και ο χρόνος που διανύεται από την 1η-1-2018. (Αυτό έχει ως συνέπεια, όπως ήδη έχει αποκαλύψει ο «Ε.Τ.», χιλιάδες υπάλληλοι να χάνουν από τη μη προσμέτρηση της περιόδου 2016-2017 στη μισθολογική τους εξέλιξη και να μην μπορούν να λάβουν τις αυξήσεις βασικών μισθών από 43 έως 60 ευρώ το μήνα που θα προέκυπταν γι’ αυτούς από την 1η-1-2018 αν η περίοδος εκείνη συνυπολογιζόταν).
Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι, για τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι από τον Ιανουάριο του 2016 λαμβάνουν μεγάλα ποσά «προσωπικών διαφορών» λόγω της διαμόρφωσης των βασικών μισθών τους σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από αυτά στα οποία είχαν διαμορφωθεί την 31η-12-2015, όποια αύξηση επέρχεται στους βασικούς μισθούς εξαιτίας του «ξεπαγώματος» της μισθολογικής εξέλιξης από την 1η-1-2018 δεν οδηγεί και σε αύξηση των συνολικών μηνιαίων ακαθάριστων τακτικών αποδοχών, διότι σε κάθε τέτοια περίπτωση η αύξηση του βασικού μισθού μειώνει απλώς ισόποσα την «προσωπική διαφορά» και το συνολικό ύψος των ακαθάριστων τακτικών αποδοχών (άθροισμα βασικού μισθού και προσωπικής διαφοράς) παραμένει αμετάβλητο. Ουσιαστικά, για τους υπαλλήλους των περιπτώσεων αυτών, οι συνολικές ακαθάριστες τακτικές αποδοχές παραμένουν ίδιες και μετά τις αυξήσεις των βασικών μισθών λόγω ωριμάνσεων (λόγω μισθολογικής εξέλιξης).
Τα πράγματα, όμως, γίνονται πολύ χειρότερα σε επίπεδο καθαρών αποδοχών (χρημάτων που εισπράττονται τελικά «στο χέρι») για τους υπαλλήλους των παραπάνω περιπτώσεων. Ο λόγος είναι ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση η αύξηση του βασικού μισθού και η ισόποση μείωση της «προσωπικής διαφοράς» έχουν ως συνέπεια να αυξάνεται το τμήμα των συνολικών τακτικών αποδοχών επί του οποίου επιβάλλονται εισφορές για κύρια, επικουρική σύνταξη, ΜΤΠΥ και υγειονομική περίθαλψη. Συνεπώς, με την αύξηση του βασικού μισθού επέρχεται αύξηση στις κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών η οποία μειώνει το ποσό των καθαρών αποδοχών που τελικά εισπράττει ο υπάλληλος. Εν τέλει με τον «μηχανισμό» αυτόν κάθε δημόσιος υπάλληλος που έχει ενσωματωμένο στις αποδοχές του ένα σχετικά μεγάλο ποσό «προσωπικής διαφοράς» μεγαλύτερο των 100 ευρώ παίρνει «στο χέρι» λιγότερα χρήματα ως μισθό όταν… προάγεται μισθολογικά!
………. χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι όχι μόνο δεν θα δουν από δω και πέρα τις αποδοχές τους να αυξάνονται με το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών ωριμάνσεων που επήλθε από την 1η-1-2018, αλλά θα βγαίνουν και χαμένοι, καθώς θα υφίστανται απώλειες στα μηνιαία καθαρά ποσά που θα λαμβάνουν.
Εν τέλει, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι περίπου 90.000 δημόσιοι υπάλληλοι με μεγάλα ποσά «προσωπικών διαφορών» όχι μόνο χάνουν σημαντικά ποσά αυξήσεων εξαιτίας του συμψηφισμού των αυξήσεων με τις «προσωπικές διαφορές» και του μη συνυπολογισμού της διετίας 2016-2017 στη μισθολογική εξέλιξη αλλά θα δουν τις αποδοχές που εισπράττουν κάθε μήνα να μειώνονται κάθε φορά που ανεβαίνουν μισθολογικά κλιμάκια.
(Πηγή:http://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/190804-apokleistiko-psalidi-misthon-gia-900-000-dimosioys-ypalliloys/)

2. Η μόνη αύξηση που θα δουν τελικά οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα είναι στις κρατήσεις τους.
«Τσάμπα» η χαρά τελικά για τους δημόσιους υπάλληλους, οι οποίοι όχι μόνο τελικά δεν θα πάρουν την αύξηση που νόμιζαν, μετά την εγκύκλιο που όριζε την άρση της αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης, αλλά τελικά θα δουν τον μισθό τους να περικόπτεται, σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και 120 ευρώ.
Οι απώλειες, οφείλονται στο συμψηφισμό των μηνιαίων αυξήσεων που προκύπτουν για τους βασικούς μισθούς τους από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά, λόγω «ξεπαγώματος» της μισθολογικής τους εξέλιξης και επαναφοράς των μισθολογικών ωριμάνσεων, με τις «προσωπικές διαφορές» που ήδη έχουν λάβει από την 1η Ιανουαρίου 2016 για να καλυφθούν οι μισθολογικές μειώσεις οι οποίες προέκυψαν από την ημερομηνία εκείνη με το ν. 4354/2015 για το νέο ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο. Οι απώλειες οφείλονται επίσης και στο μη συνυπολογισμό της διετίας 2016-2017 στη μισθολογική εξέλιξη, η οποία «ξεπάγωσε» από την 1η-1-2018.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία περιέχει διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο που θα εφαρμοστούν μερικές από τις διατάξεις του ν. 4354/2015 για το ενιαίο μισθολόγιο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, από την 1η-1-2018 έπαψε να ισχύει η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, την οποία προέβλεπε ο συγκεκριμένος νόμος για το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2016 έως την 31η-12-2017. Ξεπάγωσαν δηλαδή οι μισθολογικές ωριμάνσεις τους.
Όμως περίπου 300.000 δημόσιοι υπάλληλοι που περίμεναν με αυτή την απόφαση να δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, τελικά θα δουν αύξηση αλλά στις κρατήσεις, οι οποίες θα κυμανθούν από 43 έως 60 ευρώ το μήνα. Ο λόγος είναι πως οι αυξήσεις των βασικών μισθών τους, οι οποίες έχουν προκύψει από την 1η Ιανουαρίου 2018 ή θα προκύψουν εντός της περιόδου 2018-2020, λόγω λήξης του διετούς παγώματος της μισθολογικής τους εξέλιξης και επαναφοράς της δυνατότητας μετάβασής τους σε υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο, έχουν συμψηφιστεί ή θα συμψηφιστούν με τα ποσά των μειώσεων των βασικών μισθών τους, τα οποία προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου 2016, με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015, και τα οποία εξακολουθούν να λαμβάνουν μέχρι σήμερα ως «προσωπικές διαφορές».
Τι σημαίνει αυτό;
Οι απώλειες θα είναι διπλάσιες και θα φθάσουν τελικά να κυμαίνονται από 86 έως 120 ευρώ/μήνα, καθώς με την επανενεργοποίηση των μισθολογικών ωριμάνσεων, η οποία έγινε από την 1η-1-2018, δεν ελήφθη υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε τη διετία 2016-2017!
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς πίνακες των βασικών μισθών που προβλέπει ο ν. 4354/2015, οι συνολικές αποδοχές περίπου 300.000 δημοσίων υπαλλήλων υφίστανται τις εξής απώλειες:
  • 43 ευρώ το μήνα για όσους υπάγονται στην κατηγορία Υ.Ε.
  • 60 ευρώ το μήνα, για όσους υπάγονται στην κατηγορία Δ.Ε.
  • 55 ευρώ το μήνα, για όσους υπάγονται στην κατηγορία Τ.Ε,
  • 59 ευρώ το μήνα, για όσους υπάγονται στην κατηγορία Π.Ε.
Τα παραπάνω ποσά είναι οι αυξήσεις των βασικών μισθών που έχουν ήδη προκύψει από την 1η Ιανουαρίου 2018 ή θα προκύψουν κάποια στιγμή εντός της περιόδου 2018-2020 λόγω της μετάβασης των υπαλλήλων σε υψηλότερα μισθολογικά κλιμάκια, δεδομένου ότι από την 1η Ιανουαρίου έχουν ξεπαγώσει οι μισθολογικές ωριμάνσεις των εργαζομένων στο Δημόσιο.
Τι λένε οι δημόσιοι υπάλληλοι
Εδώ και καιρό οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων, έχουν προχωρήσει σε καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες:
·                     Οι αυξήσεις βασικών μισθών κατά 43 έως 60 ευρώ το μήνα που προκύπτουν από τις μισθολογικές αυτές ωριμάνσεις (από τη μετάβαση των υπαλλήλων σε υψηλότερα Μ.Κ. με τη συμπλήρωση 2ετούς ή 3ετούς υπηρεσίας στο υφιστάμενο Μ.Κ.) οι οποίες λαμβάνουν χώρα από δω και πέρα δεν έχουν ως συνέπεια την αύξηση των συνολικών αποδοχών των υπαλλήλων, διότι απλώς συμψηφίζονται με τα ποσά της «προσωπικής διαφοράς», τα οποία θεσπίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2016 με το ν. 4354/2016, προκειμένου να μην σημειωθούν μειώσεις αποδοχών με την εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου. Ουσιαστικά, οι αυξήσεις λόγω ωριμάνσεων απλώς μειώνουν τα ποσά της «προσωπικής διαφοράς» και δεν επηρεάζουν ανοδικά τις συνολικές αποδοχές των υπαλλήλων.
·                     Με την εκ νέου ενεργοποίηση του μηχανισμού των μισθολογικών ωριμάνσεων, η οποία έγινε την 1η-1-2018, δεν λαμβάνεται υπόψη το διετές χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν. 4354/2015, δηλαδή από την 1η-1-2016 μέχρι τις 31-12-2017. Δηλαδή, την 1η-1-2018 δεν έλαβαν χώρα αμέσως ωριμάνσεις λόγω παρόδου της διετίας 2016-2017!
Ουσιαστικά, με τον μη συνυπολογισμό της διετίας 2016-2017 στις μισθολογικές ωριμάνσεις που ξεπάγωσαν από την 1η-1-2018, οι δημόσιοι υπάλληλοι χάνουν επιπλέον αυξήσεις 43-60 ευρώ το μήνα, οπότε μαζί με τις ωριμάνσεις που έχουν χαθεί ήδη ή θα χαθούν από τους συμψηφισμούς με τις «προσωπικές διαφορές», οι συνολικές εισοδηματικές θα κυμανθούν από 86 έως 120 ευρώ το μήνα!
Οι ωφελημένοι
Οι μόνοι που θα ευνοηθούν από το «ξεπάγωμα» των μισθολογικών ωριμάνσεων είναι όσοι δεν λαμβάνουν «προσωπική διαφορά» επειδή οι συνολικές τακτικές μηνιαίες αποδοχές τους όπως διαμορφώθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2016 με το ν. 4354/2015 έγιναν υψηλότερες αυτών που δικαιούνταν μέχρι 31-12-2015 και ήδη λαμβάνουν σε 4 ετήσιες δόσεις τις όποιες αυξήσεις έχουν προκύψει. Στις περιπτώσεις των υπαλλήλων αυτών, οι ωριμάνσεις που λαμβάνουν χώρα στο εξής (μη συνυπολογιζόμενου όμως του χρόνου υπηρεσίας που παρήλθε την περίοδο 2016-2017) γίνονται αντιληπτές με τη μορφή αυξήσεων στις συνολικές αποδοχές τους.
Πηγή: (http://www.e-dimosio.gr/dimosio/129818/moni-afxisi-pou-tha-doun-telika-dimosii-ipallili-tha-ine-stis-kratisis-tous/)
Θα προσθέσω εδώ στην κατηγορία των ωφελημένων και τις περιπτώσεις των συναδέλφων μας που απέκτησαν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο από την 1.1.2016 και εφεξής ή όσους είχαν αρκετό πλεονάζοντα χρόνο ώστε να τους αποδοθεί πιο γρήγορα το επόμενο Μ.Κ. Είναι αυτονόητο ότι οι συνάδελφοι αυτοί δεν έχουν προσωπική διαφορά και άρα δεν τους ροκανίζονται οι όποιες αυξήσεις. Ουσιαστικά οι συνάδελφοι που θίγονται με μείωση  ή δεν ευνοούνται με αύξηση των αποδοχών τους είναι οι έχοντες αρκετά χρόνια υπηρεσίας. Υπενθυμίζω ότι πέραν των ανωτέρω, τυχόν μείωση του αφορολόγητου θα επιφέρει επιπλέον έμμεσες μειώσεις στις αποδοχές όλων μας.   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Λιόντος Βασίλειος

Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων