Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εκπαιδευτική δράση με τη συνεργασία των Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. και Δ.Ε. Ιωαννίνων "Η Δημιουργική Γραφή στο σχολείο" Τρίτη 23 Μαΐου 2017, ώρα 6.00 - 9.00 μ.μ., Πολιτιστικός Πολυχώρος«Δημ. Χατζής» (Παλαιά Σφαγεία)

Φωτογραφία της Vaki Papakostopoulou.

Τα μαζεύει τώρα το υπουργείο παιδείας! Οι υπηρετούντες διευθυντές/ντριες έχουν τη δυνατότητα να είναι υποψήφιοι στα σχολεία τους….

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει ότι οι Διευθυντές Σχολείων που ήδη υπηρετούν σε σχολεία, θα έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν εκ νέου την υποψηφιότητά τους στα σχολεία στα οποία υπηρετούν.
Η βούληση του Υπουργείου θα αποτυπωθεί κατά την συζήτηση που θα διεξαχθεί τόσο στις Επιτροπές όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής.  

Ιωάννινα: Αφιέρωμα-παρουσίαση του λογοτεχνικού έργου του Μιλτιάδη Ντόβα

Πρακτικό και για την προσωπικότητα του υποψήφιου Διευθυντή σχολικής μονάδας

Στο ήμισυ  (8 μονάδες) σε σχέση με το νόμο 3848/10  (από 15 μονάδες) μειώνεται η μοριοδότηση της Συνέντευξης  από τα Συμβούλια Επιλογής , των υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων, σύμφωνα με το , υπό ψήφιση, από τη Βουλή Σχέδιο Νόμου   «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης».
Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης τα συμβούλια συνεκτιμούν τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητάς τους καθώς και τη γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών.
Η γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών παρέχεται ως ακολούθως:
Α.  Στην περίπτωση των υποψηφίων υπηρετούντων κατά το χρόνο επιλογής σε θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. και υπευθύνου τομέα ΕΚ ή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, ύστερα από επιλογή ή αναπλήρωση, η γνώμη παρέχεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ.  ή μέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,  όπου οι υποψήφιοι έχουν κάποια από τις ανωτέρω θέσεις ευθύνης,
Β.   Αν οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε μία από τις προβλεπόμενες στην υποπερ. αα΄ θέσεις ευθύνης, υπηρετούν ωστόσο σε σχολική μονάδα ή Ε.Κ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, η γνώμη παρέχεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή μέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου ο υποψήφιος υπηρετεί κατά το χρόνο επιλογής.  
Πρακτικό και για την προσωπικότητα  
Η γνώμη των ανωτέρω συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.  διατυπώνεται επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου
1.    της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο,
2.    της προσωπικότητας και
3.    της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού.
Οι ερωτήσεις αφορούν
1.    στη συνεργατικότητα που επιδεικνύει ο υποψήφιος,
2.    στη συνεισφορά του για τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος,
3.    στη συμμετοχή του στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων καθώς και
4.    στις ικανότητες διοίκησης ή/και στις ικανότητες οργάνωσης εκπαιδευτικών ή  παιδαγωγικών δράσεων.
Οι ανωτέρω μόνιμοι εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και διατυπώνουν αυθημερόν την σχετική κρίση τους για κάθε υποψήφιο σε αιτιολογημένο πρακτικό που συντάσσεται για το σκοπό αυτό.
Στη συνεδρίαση αυτή δεν μετέχουν οι υποψήφιοι και προεδρεύει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός ο οποίος υποδεικνύεται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Την ίδια μέρα αποστέλλεται το σχετικό πρακτικό στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη συνέχεια αυτό κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
Το Συμβούλιο Επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που από τη συνέντευξη διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ.
Η συνέντευξη ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής μαγνητοφωνείται προς διασφάλιση της διαφάνειας.
Εν τέλει, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταγράφονται, συνοπτικά, οι γνώμες που σχημάτισαν τα μέλη του Συμβουλίου για έκαστο των υποψηφίων ως αποτέλεσμα της συνέντευξης.

Η θητεία των νυν στελεχών εκπαίδευσης, πλην των Σχολικών Συμβούλων, παρατείνεται μέχρι να αναλάβουν οι νεοεπιλεγέντες

Α. Η θητεία των υπηρετούντων  κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στελεχών εκπαίδευσης, εκτός των Σχολικών Συμβούλων λήγει , κατά περίπτωση, με την παρέλευση της διετούς θητείας για την οποία ορίσθηκαν .
Β. Μετά την παρέλευση της ως άνω θητείας εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους έως την επιλογή των νέων στελεχών.
Γ. Η θητεία των Σχολικών Συμβούλων λήγει σύμφωνα με το νόμο 4403/16 , δηλαδή μέχρι την επιλογή νέων.
Τα παραπάνω ορίζει το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων που κατατέθηκε σήμερα από τον υπουργό Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη Βουλή
Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το Σχέδιο Νόμου και πηγαίνετε στη σελίδα 39 για να δείτε τη διάταξη.
https://www.esos.gr/

Ποιους ευνοεί μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων

Διευθυντές με δύο συνεχόμενες θητείες δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση στο ίδιο σχολείο

Α. Οι υποψήφιοι Διευθυντές Σχολείων και Ε.Κ. για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκουν  οργανικά ή όπου ανήκει η σχολική μονάδα ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής αίτησης, με τη σειρά  προτίμησης.
Β. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., με επιλογή ή αναπλήρωση, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας  για τη θέση του σχολείου ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν  αλλά δύνανται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας  για τη θέση του σχολείου ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν  αλλά δύνανται να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε άλλο.
Γ. Ομοίως δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν  κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική  αποχώρηση από την υπηρεσία
Δ. Σε κάθε περίπτωση , ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη  σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί.
Τα παραπάνω ορίζει το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων που κατατέθηκε σήμερα από τον υπουργό Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη Βουλή
Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το Σχέδιο Νόμου και πηγαίνετε στη σελίδα 37.
Στην ουσία η διάταξη αυτή σημαίνει:
ΠΡΩΤΟΝ: Θα  εφαρμοστεί εμμέσως το σύστημα της κινητικότητας στους νυν Διευθυντές Σχολείων.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Τουλάχιστον τα επτά στα δέκα σχολεία θα αποκτήσουν νέο Διευθυντή, καθώς εκτιμάται ότι περίπου το 70% των νυν Διευθυντών  έχουν δεύτερη συνεχόμενη διετία στην ίδια σχολική μονάδα.
https://www.esos.gr

Ποιοι θα ορισθούν πρόεδροι των Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Σχολείων

Κατά την πρώτη εφαρμογή του  νέου νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων , στα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Σχολείων (ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ), ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης  ως Πρόεδρος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσαετή (20ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία που διαθέτει διοικητική εμπειρία σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης και ως αναπληρωτής του εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΠΕ /ΠΥΣΔΕ με τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία.
Τα παραπάνω ορίζει το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων που κατατέθηκε σήμερα από τον υπουργό Κ. Γαβρόγλου, προς ψήφιση, στη Βουλή.
Τι σημαίνει η διάταξη
Με τη διάταξη αυτή παρακάμπτεται το πρόβλημα που θα μπορούσε να δημιουργηθεί από τυχόν αιτήματα εξαίρεσης ή δικαστικές προσφυγές εναντίον των Διευθυντών Εκπαίδευσης ως Προέδρων των Συμβουλίων Επιλογής επειδή στη διαδικασία επιλογής τους υπήρξε μυστική ψηφοφορία η οποία έχει κριθεί ως παράνομη από το ΣτΕ στο νόμο επιλογής Διευθυντών σχολείων του 2015.
Όπως διατυπώθηκε η παρούσα διάταξη οι Περιφερειακοί Διευθυντές δεν έχουν να επιλέξουν και μεταξύ πολλών προσώπων για τη θέση του Προέδρου των Συμβουλίων επιλογής καθόσον διοικητική εμπειρία σε θέση Διευθυντή Διεύθυνσης διαθέτουν λίγοι μόνο εκπαιδευτικοί.
Προφανώς στις περισσότερες, ίσως και σε όλες τις περιπτώσεις θα οριστούν Πρόεδροι οι υπηρετούντες Διευθυντές Εκπαίδευσης.
https://www.esos.gr

Γενοκτονία Ποντίων: Η δεύτερη μεγάλη γενοκτονία του 20ου αώνα - ΒΙΝΤΕΟ

Καιρός: Συνεχίζει τα τερτίπια! Πού θα βρέξει

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

19-05-17 Το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.
Το Σχέδιο Νόμου σε μορφή Word
Η Αιτιολογική Έκθεση σε μορφή Word
Ο πίνακας τροποποιούμενων-καταργούμενων διατάξεων σε μορφή Word
Η έκθεση αξιολόγησης σε μορφή Word

19-05-17 Το τριετές σχέδιο για την Εκπαίδευση: Πλαίσιο κατευθύνσεων και προτάσεις

Οι 30 πιο τέλεια τραβηγμένες φωτογραφίες που έχετε δει ποτέ!

Η μοριοδότηση των υποψήφιων διευθυντών σχολείων σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο. Τριετής η θητεία τους.

«Χτυπούσαν ανελέητα τα παιδιά με τα μαστίγια και τα τρυπούσαν με τα ξίφη τους. Παντού βλέπαμε πτώματα γυναικών, παιδιών και γερόντων». Μαρτυρίες από τη γενοκτονία των Ποντίων...

Το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων

Ξεκίνησε η διανομή βιβλίων Γυμνασίου για το 2017-18. Πως θα παραλάβετε τα βιβλία της σχολικής μονάδας

Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Σε φόρμα με κουτάκια θα αποτυπώνεται η εικόνα των υποψήφιων διευθυντών από τον Σύλλογο Διδασκόντων

Τα επιπλέον μέλη στα Συμβούλια Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός  Παιδείας Κ. Γαβρόγλου ορίστηκαν  επιπλέον τακτικά και αναπληρωματικά μέλη (Σχολικοί Σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί με 15ετή προϋπηρεσία) στα   Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε., για τις κρίσεις    επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 
https://www.esos.gr

Διευθυντές με δύο συνεχόμενες θητείες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ίδιο σχολείο

Α. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ολοκληρώσει δύο θητείες σε θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση αυτή (σ.σ. ίδια σχολική μονάδα).
Β. Μπορούν, ωστόσο να υποβάλουν αίτηση για όποιο άλλο σχολείο της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Τα παραπάνω προβλέπει διάταξη, η οποία έχει συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μας.
 https://www.esos.gr

Μόνο η διδασκαλία σε σχολική μονάδα θα μοριοδοτηθεί στην επιλογή Διευθυντών Σχολείων

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μας για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων:
Α. Ως μοριοδοτούμενη διδακτική υπηρεσία διατηρείται μόνο η διδασκαλία στη σχολική μονάδα και στα ΑΕΙ.
Β. Μένουν εκτός μοριοδότησης οι θέσεις επί θητεία, όπως Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Καινοτόμες Δράσεις κλπ.
Οσον αφορά το Σχέδιο Νόμου μέχρι αργά χθες Πέμπτη, γίνονταν διορθώσεις επί διορθώσεων.
https://www.esos.gr

Η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Εκδόθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2017-2018 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018.
https://www.esos.gr

Capital controls: Άρση των περιορισμών ως το τέλος του χρόνου

4ο Ενημερωτικό Μαΐου 2017 του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων Λιόντου ΒασιλείουΛιόντος Βασίλειος
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων με τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Δάσκαλος Αγγλικών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μετσόβου
Τηλέφωνο 6946260184
Ιωάννινα, 19.05.2017
4ο Ενημερωτικό Μαΐου 2017
Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες,
Με το παρόν ενημερωτικό σας ενημερώνω για τα εξής:

1. Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, και ΠΕ16.01 Μουσικής Γενικής και Ειδικής Αγωγής, των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για σχολικό έτος 2017-2018

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων συνεδρίασε χθες Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 έχοντας ως κύριο θέμα τον προσδιορισμό οργανικών κενών κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων (Γενικής και Ειδικής Αγωγής), ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16.01 Μουσικής (Γενικής και Ειδικής Αγωγής).
Οφείλω εδώ να επισημάνω ότι και οι δυο αιρετοί του ΠΥΣΠΕ καταψηφίσαμε και καταγγείλαμε την διαδικασία προσδιορισμού των οργανικών κενών, γιατί για πρώτη φορά δεν είχαμε στη διάθεση μας επίσημο έγγραφο για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις κτλ) οι οποίες και έπρεπε να έχουν προηγηθεί. Τούτο επισημαίνεται και στο έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ιωαννίνων: “Σας γνωστοποιούμε ότι μέχρι και σήμερα 18-5-2017 δεν έχουμε λάβει έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ που αφορά στις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018”. Η πρακτική αυτή του υπουργείου εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσει σειρά προβλημάτων ιδιαίτερα αν το τελευταίο προβεί σε μεταβολές σχολικών μονάδων μέχρι και την 21η Ιουνίου 2017, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει άκυρη την όλη διαδικασία. Θα βρεθούμε εν ολίγοις στη δυσάρεστη θέση να αναιρέσουμε τα όσα σήμερα αποφασίστηκαν στο υπηρεσιακό συμβούλιο και ήδη ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση ΠΕ Ιωαννίνων στους συναδέλφους μας. Αν οι μεταβολές λάβουν χώρα μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτονόητα μετατίθενται για την επόμενη σχολική χρονιά. Σε κάθε περίπτωση οι δύο αιρετοί παρέστημεν, απλά και μόνο για να έχουμε μια εικόνα της όλης διαδικασίας ώστε να είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε στη συνέχεια στο μέτρο του δυνατού.
Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, αι ΠΕ16.01 Μουσικής Γενικής και Ειδικής Αγωγής, των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων το για σχολικό έτος 2017-2018. Ειδικότερα:

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης προτίμησης για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ – οριστική τοποθέτηση έχετε:
α. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκετε οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και υποβάλλατε αίτηση για βελτίωση θέσης τον Φεβρουάριο του 2017.
β. Όσοι εκπαιδευτικοί μετατεθήκατε στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων από άλλα ΠΥΣΠΕ με τις πρόσφατες μεταθέσεις.
Οι δηλώσεις προτίμησης για βελτίωση - οριστική τοποθέτηση, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://teachers.minedu.gov.gr, με τους προσωπικούς σας κωδικούς από την Πέμπτη 18-5-2017 έως και την Τετάρτη 24-5-2017 και ώρα 12.30 μ.μ.
Κάθε συνάδελφος μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) διαφορετικές σχολικές μονάδες.
Είναι αυτονόητο ότι εκτός από τις κενές οργανικές θέσεις που περιλαμβάνονται στους πιο πάνω πίνακες, ότι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες μπορείτε να δηλώσετε και σχολικές μονάδες που δεν παρουσιάζουν κενό, αλλά πιθανόν να προκύψει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο. Με λίγα λόγια, αν ένας συνάδελφος βελτιώσει/αλλάξει την τωρινή οργανική του, αυτόματα αφήνει πίσω την ήδη υπάρχουσα οργανική που κατέχει και την οποία δύνανται να διεκδικήσουν άλλοι συνάδελφοι, αν και εφόσον την έχουν δηλώσει στην δήλωσή τους με τα μόριά τους.
Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ γνωστοποιήθηκαν και τρία οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής ΠΕ70 Δασκάλων (2ο Ειδικό, Τ.Ε. 16ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και Τ.Ε. 2ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής) για τα οποία και κλήθηκαν τέσσερις συνάδελφοί μας οργανικά υπεράριθμοι (λόγω κατάργησης 3ου Ειδικού και Κωφών Βαρηκόων) να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης.
Δυστυχώς δεν προβλέπονται οργανικές θέσεις για τους συναδέλφους μη κοινών ειδικοτήτων επί του παρόντος, αν και έχουν συσταθεί αριθμητικά με ΦΕΚ. Ουδείς γνωρίζει τι προτίθεται να κάνει το υπουργείο. Ούτε προβλέπονται και οργανικές θέσεις για τις λοιπές κοινές ειδικότητες. Θεωρώ πως θα πρέπει  κάποια στιγμή το υπουργείο να δείξει την δέουσα βούληση και επιτέλους να ζητήσει από τις Διευθύνσεις προτάσεις-προσδιορισμό οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες και σε όλες τις σχολικές μονάδες του νομού μας.

2. Χορήγηση βεβαιώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2016
Τις τελευταίες ημέρες πολλοί συνάδελφοι και πολλές συναδέλφισσες με μεγάλη σας έκπληξη διαπιστώσατε βλέποντας τις βεβαιώσεις εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 που λάβατε από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ιωαννίνων, ότι στις καθαρές αποδοχές τα ποσά που αναγράφονται δεν συνάδουν με το καθαρό ποσό που πήρατε στο χέρι. Παρά τις όποιες αφαιρέσεις και διαιρέσεις στα ποσά, καταλήγετε στο συμπέρασμα ότι το καθαρό ποσό δεν ανταποκρίνεται εν τέλει σε αυτό που καθαρά εισπράξατε ως μισθοδοσία για το έτος 2016. Φαίνεται ότι εισπράξατε πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που στην πραγματικότητα λάβατε.
Μετά από ενημέρωση που έλαβα από τον εκκαθαριστή συνάδελφό μας στο Γραφείο, σας γνωστοποιώ τα εξής: Μέσα στο καθαρό ποσό συμπεριλαμβάνεται όχι μόνο το καθαρό ποσό που σας μένει στην τσέπη, αλλά τόσο ο φόρος όσο και η έκτακτη εισφορά. Με πολύ απλά λόγια, αν υποθέσουμε ότι το καθαρό ποσό είναι 10 ευρώ και τα 4 είναι για κρατήσεις (υγειονομική περίθαλψη, ταμεία, υπέρ σύνταξης), τότε αυτό που τελικά λαμβάνετε δεν είναι τα υπόλοιπα 6 ευρώ που φαίνονται ως καθαρό ποσό, αλλά ουσιαστικά αφαιρώντας το φόρο και την έκτακτη εισφορά, το πραγματικά καθαρό ποσό στο χέρι είναι τα υπόλοιπα 4,5 ευρώ.      
Επίσης σας θυμίζω ότι εκκρεμούν οι αναδρομικές κρατήσεις από τον Ιανουάριο για τις οποίες αναμένονται ακόμα οδηγίες για τον τρόπο είσπραξής τους από το ΓΛΚ. Φαίνεται πάντως πως δεν πρόκειται να παρακρατηθούν ούτε στη μισθοδοσία Ιουνίου 2017.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Λιόντος Βασίλειος
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων

ΠΟΥ: Σταθερή αύξηση την παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη

Από 1 Ιουνίου υποχρεωτικά όλοι οι μισθοί μέσω τράπεζας

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18 Mαΐου 2017

«Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων»
Οφείλω εδώ να επισημάνω ότι και οι δυο αιρετοί του ΠΥΣΠΕ καταψηφίσαμε και καταγγείλαμε την διαδικασία προσδιορισμού των οργανικών κενών γιατί για πρώτη φορά δεν είχαμε επίσημο έγγραφο για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις κτλ). Τούτο επισημαίνεται και στο έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σας γνωστοποιούμε ότι μέχρι και σήμερα 18-5-2017 δεν έχουμε λάβει έγγραφο του ΥΠ
.Π.Ε.Θ που αφορά στις μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018. Η πρακτική αυτή του υπουργείου εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσει σειρά προβλημάτων ιδιαίτερα αν το υπουργείο προβεί σε μεταβολές σχολικών μονάδων μέχρι και την 21η Ιουνίου 2017, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει άκυρη την όλη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση οι δύο αιρετοί παρέστημεν απλά και μόνο για να έχουμε μια εικόνα της όλης διαδικασίας και να είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε στο μέτρο του δυνατού.
Καταχώριση προτιμήσεων από τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας, μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
https://teachers.minedu.gov.gr, με τους προσωπικούς τους κωδικούς από την Πέμπτη 18-5-2017 έως και την Τετάρτη 24-5-2017 και ώρα 12.30 μ.μ.
Κάθε συνάδελφος μπορεί να δηλώσει μέχρι είκοσι (20) διαφορετικές σχολικές μονάδες.
Εκτός από τις κενές οργανικές θέσεις που περιλαμβάνονται στους πίνακες που επισυνάπτονται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που δεν παρουσιάζουν κενό αλλά πιθανόν να προκύψει κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο.
Δικαίωμα υποβολής δήλωσης προτίμησης για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ – οριστική τοποθέτηση έχουν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:
α. Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων και υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης τον Φεβρουάριο του 2017
β.Όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων από άλλα ΠΥΣΠΕ με τις πρόσφατες
μεταθέσεις...

 Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, και ΠΕ16.01 Μουσικής Γενικής και Ειδικής Αγωγής, των Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για σχολικό έτος 2017-2018

Το ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, με τη με αρ. 14/18-5-2017 πράξη του, προσδιόρισε τις κενές οργανικές θέσεις

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Η Αγία Αικατερίνη στο Σινά (ΒΙΝΤΕΟ)

Για μια εβδομάδα κλείνει η σήραγγα Κλόκοβας

Δέκα χρόνια υπηρεσία χρειάζεται για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για Διευθυντής Σχολείου

Ο νόμος 4327/15 των “Μπαλτά-Κουράκη” θα ισχύσει για τα  μετρήσιμα μόρια στο νέο σύστημα επιλογής Διευθυντών Σχολείων, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του esos.
Οι μοναδικές διαφοροποιήσεις είναι οι εξής:
Α.Για να θέσει ένας εκπαιδευτικός υποψηφιότητα  απαιτείται υπηρεσία δέκα ετών, αντί οκτώ που προέβλεπε ο νόμος “Μπαλτά-Κουράκη”.
Β. Προστίθεται η Συνέντευξη, με τη μείωση στο ήμιση των μορίων που προέβλεπε ο νόμος της Αννας Διαμαμντοπούλου (σ.σ. προέβλεπε 15 μόρια).
Γ. Προστίθεται η προσμέτρηση μορίων από “αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ”, ενώ υπάρχει σοβαρός προβληματισμός για την προσμέτρηση της θητείας των Σχολικών Συμβούλων ως διδακτική.
Δ. Η θητεία των νέων Διευθυντών είναι τριετής. 
E. Ακόμη το επιτελείο του γραφείου του υπουργού Παιδείας  μελετά  τη διαδικασία σύνταξης πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για τους υποψήφιους Διευθυντές Σχολείων.
Το esos θα σας μεταφέρει άμεσα όποια νεότερη πληροφορία υπάρξει.

«Οι Ηλίθιοι» στο Καμπέρειο

Το θεατρικό έργο «Οι Ηλίθιοι» του Νιλ Σάιμον ανεβάζει η θεατρική ομάδαεκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ιωαννίνων «Εξ έδρας» σήμερα και αύριο, 17 και 18 Μαΐου, στις 21:00, στο Καμπέρειο Θέατρο, στο πλαίσιο του μήνα ερασιτεχνικής θεατρικής δημιουργίας στην Ήπειρο που διοργανώνει το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.
Πρόκειται για μια ανάλαφρη ρομαντική κωμωδία που διαδραματίζεται σε ένα μικρό χωρίο της Ουκρανίας, το Κουλιέντσικοφ, στα τέλη του 1800. Ο δάσκαλος Λεόν Τολτσίνσκι καταφθάνει στο χωρίο και μετά από μερικές επεισοδιακές συναντήσεις με τους όχι και τόσο ευφυείς κατοίκους του χωριού, θα βρει το σπίτι του νέου του εργοδότη. Εκεί θα γνωρίσει τη σύζυγό του Λένια και την κόρη τους Σοφία, την οποία και θα ερωτευθεί παράφορα. Θα παρατηρήσει, όμως, πάλι ότι και αυτή είναι το ίδιο, αν όχι περισσότερο, αδαής όσο και οι υπόλοιποι…
Παίζουν (με σειρά εμφάνισης): Παναγιώτης Καλούδης, Αντώνης Γερογιώργης, Ελευθερία Τσαρπέλα, Δημήτρης Λώλης, Ελευθερία Σιντόρη, Γιώργος Δόσης, Γιάννης Νούσης,Χαρούλα Παππά, Μπέτυ Πανέλλη και Δημήτρης Μόσχος. Τη σκηνοθεσία έχει κάνει ο Γιώργος Δόσης. 

Κρίση πανικού: Συμπτώματα, διάρκεια και αντιμετώπιση σε 6 βήματα

Μια κρίση πανικού είναι μια απότομη κατάσταση με έντονα ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα. Αυτά τα συμπτώματα πανικού μπορεί να είναι τρομακτικά και πολλές φορές να συμβαίνουν ξαφνικά, χωρίς σαφή προειδοποίηση και αιτία.

Μια κρίση πανικού συνήθως διαρκεί από 5 έως 20 λεπτά, και παρόλο που μπορεί να αισθάνεστε σαν να έχετε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, δεν είναι επικίνδυνη και δεν προκαλεί σωματικές βλάβες. Είναι πολύ σπάνιο να χρειαστεί να εισαχθείτε σε νοσοκομείο, αν έχετε μια κρίση πανικού.
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr

Τις επόμενες μέρες κατατίθενται στη Βουλή οι διατάξεις για το νέο σύστημα επιλογής δ/ντών

Το ΥΠΠΕΘ τις αμέσως επόμενες μέρες θα προχωρήσει στη νομοθέτηση του πλαισίου επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού η θητεία  των διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων λήγει στα τέλη του Ιουλίου 2017.
Το πλαίσιο επιλογής στηρίζεται σε τρεις πυλώνες μοριοδότησης για τους/τις υποψηφίους/ες:
α) Επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση (πτυχία, μεταπτυχιακές σπουδές, επιμορφώσεις κ.ά)
β) Υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (διδακτική υπηρεσία, καθοδηγητική, διοικητική εμπειρία κ.ά.)
γ) Συνέντευξη ενώπιον του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για σχολεία αρμοδιότητάς της που υποβάλλει την υποψηφιότητά του.
Το ΥΠΠΕΘ,  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του ΣτΕ και διατηρώντας τη σταθερή θέση του για τη σημασία της έκφρασης γνώμης των ίδιων των εκπαιδευτικών για τους/τις συναδέλφους τους που διεκδικούν τη διεύθυνση των σχολικών μονάδων,  στο Σχέδιο Νόμου που καταθέτει στη Βουλή προβλέπει να διατυπώνουν τη  γνώμη τους για τους/τις υποψήφιους/ες οι συνυπηρετούντες/ούσες συνάδελφοι. Η γνώμη αυτή θα αποτελεί στοιχείο που το συμβούλιο επιλογής συνεκτιμά κατά τη συνέντευξη.
Ενόψει της επικείμενης έναρξης της διαδικασίας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να καταθέσουν υποψηφιότητα για την πλήρωση των θέσεων να φροντίσουν για την ενημέρωση των υπηρεσιακών τους φακέλων  με όποια τεκμήρια δεν έχουν ήδη καταθέσει.
Επίσης, για διευκόλυνση των υπηρεσιών των Δ/νσεων Εκπαίδευσης,  καλούνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί να μεριμνήσουν –καταθέτοντας σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής θέσης- για την έγκαιρη έκδοση του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών το οποίο θα συνυποβάλλεται με την αίτηση υποψηφιότητας.
Τέλος επισημαίνεται ότι στον πυλώνα «Υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία» θα προσμετράται και αυτόνομο διδακτικό έργο σε ΑΕΙ. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν το προσόν αυτό καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη εξασφάλιση σχετικής βεβαίωσης.

Οι αιματολογικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουν όσοι είναι γύρω στα 50

Σημαντική ενημέρωση από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για τον ιό που κρυπτογραφεί αρχεία και κλειδώνει τον υπολογιστή σας

Μηχανισμός των Αντικυθήρων: Η Google υποκλίνεται στον υπολογιστή της αρχαιότητας

Ο πληθυσμός της Γης ξεπέρασε τα 7,5 δισεκατομμύρια

Πυρρίχιος. Ο πολεμικός χορός των αρχαίων Ελλήνων που χόρεψαν οι μυθικοί δαίμονες Κουρήτες για να σώσουν τον νεογέννητο Δία απο τα χέρια του Κρόνου. Διασώθηκε από τους Πόντιους που τον χορεύουν οπλισμένοι και ντυμένοι με μαύρα ρούχα...

Τροφές με σίδηρο: Ποιες είναι οι κορυφαίες [λίστα, vid]

Οι τροφές με σίδηρο πρέπει να αποτελούν βασικό πυλώνα στην διατροφή σας. Υπάρχουν δύο μορφές διαιτητικού σιδήρου: αιμικός και μη-αιμικός. Ο αιμικός σίδηρος προέρχεται από την αιμοσφαιρίνη.

Βρίσκεται στα ζωικά τρόφιμα που περιέχουν αιμοσφαιρίνη σε φυσική μορφή, όπως το κόκκινο κρέας, τα ψάρια και τα πουλερικά (το κρέας, τα πουλερικά και τα θαλασσινά περιέχουν και τα δύο είδη σιδήρου). Το σώμα σας απορροφά περισσότερο σίδηρο από πηγές αιμικού σιδήρου. Οι περισσότερες τροφές με σίδηρο που είναι μη-αιμικός είναι από φυτικές πηγές.
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr

Τα τροχαία «ξεκληρίζουν» τους εφήβους

Η ΑΔΑΕ δίνει λύση για κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις με απόκρυψη

Λήγουν τα πτυχία Αγγλικών?

Αυτές είναι οι 4 τροφές που μας χορταίνουν!

Ο κακός προγραμματισμός και η παράλειψη γευμάτων, αλλά και η μείωση της ποσότητας τροφής σε μια προσπάθεια απώλειας βάρους μπορεί να μας οδηγήσουν στην πείνα. Επίσης, η πείνα είναι ένας κακός σύμβουλος καθώς μπορεί να μας «στρέψει» τόσο στην υπερκατανάλωση φαγητού, όσο και στην επιλογή κακής ποιότητας τροφής.

Για να προλάβουμε την πείνα, όπως αναφέρει στις συμβουλές της από την ηλεκτρονική σελίδα του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας η Διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Διατροφής Αστερία Σταματάκη θα πρέπει:
- να υπάρχει σωστός προγραμματισμός γευμάτων
- να κάνετε μικρά και συχνά γεύματα κατά τη διάρκεια της μέρας για να έχετε ενέργεια
- να φροντίσετε στα γεύματα σας να υπάρχει πάντα πρωτεΐνη (γαλακτοκομικά, κρέας, αυγό, όσπρια, ξηροί καρποί) και τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά και τα προϊόντα ολικής άλεσης.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες τροφές που όταν τις καταναλώνουμε επέρχεται γρηγορότερα ο κορεσμός, όπως:
Οι κουκουναρόσποροι
Οι σπόροι του κουκουναριού περιέχουν το πινολενικό οξύ (ω-6 λιπαρό οξύ) το οποίο συμβάλλει στην αυξημένη παραγωγή των ορμονών του κορεσμού. Το συγκεκριμένο λιπαρό οξύ βοηθάει στην απελευθέρωση της χολοκυστοκινίνης, μιας ορμόνης που δρα σαν παράγοντας κορεσμού, ρυθμίζοντας την κένωση του στομάχου και το αίσθημα του κορεσμού. Προσθέστε τους κουκουναρόσπορους στις σαλάτες, στα ζυμαρικά, στις σάλτσες, στο γιαούρτι, στις φρουτοσαλάτες.
Μήλα
Τα μήλα είναι ιδανικά ως σνακ. Έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό και φυτικές ίνες που μας κάνουν και αισθανόμαστε χορτάτοι. Επίσης, τα μήλα περιέχουν την πηκτίνη η οποία βοηθάει στη σταθεροποίηση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα και έτσι μειώνεται η πείνα. Καταναλώστε μήλα με τη φλούδα μόνο αν είναι βιολογικής καλλιέργειας και αφού τα πλύνετε πολύ καλά. Επιλέξτε κόκκινα μήλα καθώς είναι πλουσιότερα σε αντιοξειδωτικά.
Λιναρόσπορος
Τα μικρά γυαλιστερά σποράκια είναι πλούσια σε απαραίτητα λιπαρά οξέα και φυτικές ίνες που επιφέρουν γρηγορότερα το αίσθημα του κορεσμού. Το ¼ φλιτζανιού λιναρόσπορου περιέχει 8 γραμμάρια διαλυτών και αδιάλυτων φυτικών ινών. Τον λιναρόσπορο μπορείτε να προσθέσετε αυτούσιο ή θρυμματισμένο στις σαλάτες σας, στο γιαούρτι ή στα δημητριακά σας.
Ξηρά Δαμάσκηνα
Μελέτες δείχνουν πως η κατανάλωση ξηρών δαμάσκηνων λειτουργεί ως καταστολέας της πείνας. Οι φυτικές ίνες και η σορβιτόλη των δαμάσκηνων σταθεροποιεί τη γλυκόζη στο αίμα και μειώνει το αίσθημα της πείνας, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει και την επιθυμία για γλυκιά γεύση. Αντικαταστήστε με δαμάσκηνα τη μια από τις 2-3 μερίδες φρούτου που πρέπει να καταναλώνετε ημερησίως. Μια μερίδα φρούτου είναι 3 ξηρά δαμάσκηνα.

Θυρεοειδής: Πώς γίνεται η αυτοεξέταση με ψηλάφηση [vid]

Αν κάνετε τακτικές και σύντομες αυτοεξετάσεις με την μέθοδο της ψηλάφησης στον λαιμό σας, τότε αυτό είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του θυρεοειδούς.

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι ένας τύπος καρκίνου που εμφανίζει πολύ μεγάλα ποσοστά επιβίωσης (το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης είναι περίπου 97%), εφόσον εντοπιστεί στα πρώτα στάδια.
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr

Μεθαύριο στη Βουλή ο νέος νόμος για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων

Στα «σκαριά» το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο -Πόθεν έσχες για όλους

Μπλε φάλαινα: Το παιχνίδι αυτοκτονίας & στην Ελλάδα -Oδηγίες για γονείς

Γιατί το κόκκινο κρέας συνδέεται με 9 σοβαρές ασθένειες

Αυτό είναι το πιο παλιό μαγαζί στην Ελλάδα-Λειτουργεί από το 1864 (video)

ΕΠΑΛ: Τροποίηση φοίτησης και αξιολόγησης των μαθητών (ΦΕΚ)

Καιρός: Και ξαφνικά Φθινόπωρο! Καταιγίδες και χαλάζι τα επόμενα 24ωρα

Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου: «Χριστιανὸς ἐγεννήθην καὶ Χριστιανὸς θέλω νὰ ἀποθάνω».

Η νέα μπύρα «Στάλα Ρούσα»,από την Ζυθοποιία Ηπείρου

Kaspersky Lab: Έτσι θα προστατευτείτε από τις κυβερνοεπιθέσεις

Υπομνήματα για όλους τους υποψήφιους Διευθυντές ( νυν Διευθυντές και εκπαιδευτικούς)

Νομική πρωτοβουλία από ΔΟΕ για τους αναπληρωτές

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Με μικρότερο ποσοστό η μοριοδότηση της συνέντευξης για τους υποψήφιους διευθυντές

Κατακαλόκαιρο τα υπομνήματα των Συλλόγων Διδασκόντων για τους υποψήφιους Διευθυντές;

16-05-17 Συνέντευξη του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην "Εφημερίδα των Συντακτών" και την Άννα Ανδριτσάκη

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 30-5-2017 - Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 79303/Ε1/12-5-2017 εξ.επείγον:

«Ύστερα από την ολοκλήρωση της διενέργειας μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017, παρακαλούμε για την ολοκλήρωση των οριστικών τοποθετήσεων και των μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρι 30-5-2017.
Κατά τις ανωτέρω διαδικασίες, στον υπολογισμό των οργανικών κενών, δεν θα ληφθούν υπόψη αυτά που προέρχονται από παραιτήσεις/συνταξιοδοτήσεις που προέκυψαν μεταγενέστερα των μεταθέσεων, αλλά μόνο αυτά που αφορούν σε αυτοδίκαιες παραιτήσεις, τα οποία και είχαν δοθεί για τη διαδικασία των μεταθέσεων».

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Τίτλοι τέλους για το ιστορικό ξενοδοχείο και το ζαχαροπλαστείο BRETTANIA

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Το Μουσείο Αργυροτεχνίας γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων

Το πρόγραμμα της «ΙΣΤ’ Συνάντησης Μαθητικών Θιάσων Ηπείρου» με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

Η εγκύκλιος για τις Πανελλαδικές υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ, έτους 2017

Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος που καθορίζει τις Πανελλαδικές Εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ, έτους 2017.
Δύο  τρόποι εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ειδικότερα:
α) Εξετάζονται γραπτά οι υποψήφιοι/ες που:
i) έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω ii) παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός)
iii) παρουσιάζουν προβλήματα επιληψίας
β) Εξετάζονται προφορικά, κατόπιν αίτησής τους, οι υποψήφιοι/ες που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α’) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%
ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα,
iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
iv) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,
v) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Όταν οι υποψήφιοι/ες της περίπτωσης αυτής επιθυμούν να απαντήσουν και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση,
vi) παρουσιάζουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.

Ποιες τροφές έχουν την πολύτιμη βιταμίνη D - Τι πρέπει όμως να προσέχετε...

Η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση του ασβεστίου και του φωσφόρου στο σώμα. Επίσης, παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της σωστής δομής των οστών.

Υποθέτοντας ότι το άτομο δεν παίρνει παράγει καθόλου βιταμίνη D από τον ήλιο -και ταυτόχρονα ότι αυτό το άτομο παίρνει επαρκείς ποσότητες ασβεστίου- οι ειδικοί προτείνουν να παίρνει τις ακόλουθες ποσότητες της βιταμίνης D από τη διατροφή, ή τα συμπληρώματα διατροφής...
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr

Κολλαγόνο: Ποιες τροφές το αυξάνουν με φυσικό τρόπο

Το κολλαγόνο συνδυάζεται με την ελαστίνη, μια άλλη δομική πρωτεΐνη, για τη διατήρηση της ελαστικότητας του συνδετικού ιστού. Καταστρέφεται από φλεγμονώδεις διεργασίες και η σύνθεση του στο σώμα εξαρτάται από την αφθονία αμινοξέων.

Οι ίνες κολλαγόνου παράγονται με τη βοήθεια από δύο βασικά αμινοξέα, την λυσίνη και την προλίνη, καθώς και από θρεπτικά συστατικά προώθησης του κολλαγόνου, όπως η βιταμίνη C.
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr

Ιόνια Οδός: Ως το τέλος του μήνα το τμήμα Αντίρριο – Κλόκοβα

Τα δέκα χιλιόμετρα απ' τη Γέφυρα ως τη σήραγγα της Κλοκοβας που θα δώσουν ανάσα στους οδηγούς καθώς θα βάλουν τέρμα στο φαινόμενο του “μπουκαλιού” που εμφανίζεται σήμερα θα παραδοθούν ως το τέλος του Μαϊου.

Παραμένει άγνωστη ακόμη η ακριβής ημερομηνία ωστόσο πλέον είναι θέμα μερικών ημερών και έτσι το τμήμα αυτό θα ενώνει τον νέο αυτοκινητόδρομο με τη Γέφυρα και κατ' επέκταση με τον άξονα Πατρών – Αθηνών.
Στο τμήμα βορειότερα και σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη των έργων που απομένουν να ολοκληρωθούν στον άξονα της Ιόνιας Οδού στα τμήματα Αμφιλοχία-Άγιος Δημήτριος (αρχή Παράκαμψης Άρτας) και Πέρδικα-Κοσμηρά (το βόρειο άκρο όπου συνδέεται η Ιόνια Οδός με την Εγνατία φτάνοντας στα Ιωάννινα) δεν υπάρχει ακόμη επίσημο χρονοδιάγραμμα.
Το πλέον δύσκολο κομμάτι, είναι αυτό στις γνωστές στροφές του Μενιδίου και είναι αυτό που θα κάνει την πραγματική διαφορά καθώς με την παράδοσή του θα μειώσει εκτός απ' τη χιλιομετρική απόσταση και τη διάρκεια του ταξιδιού κατά τουλάχιστον 20 λεπτά.
 http://www.newsit.gr/