Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Γ' Χαιρετισμοί

Βιογραφία
Πληροφορίες για τον Ακάθιστο Ύμνο βλέπε εδώ.

Ακάθιστος Ύμνος - Γ' Στάσις
Νέαν ἔδειξε κτίσιν,
ἐμφανίσας ὁ Κτίστης,
ἡμῖν τοῖς ὑπ' αὐτοῦ γενομένοις·
ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας γαστρός,
καὶ φυλάξας ταύτην,
ὥσπερ ἦν ἄφθορον,
ἵνα τὸ θαῦμα βλέποντες,
ὑμνήσωμεν αὐτὴν βοῶντες·
Χαῖρε, τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας,
χαῖρε, τὸ στέφος τῆς ἐγκρατείας.
Χαῖρε, ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπουσα,
χαῖρε, τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐμφαίνουσα.
Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφονται πιστοί,
χαῖρε, ξύλον εὐσκιόφυλλον, ὑφ' οὗ σκέπονται πολλοί.
Χαῖρε, κυοφοροῦσα ὁδηγὸν πλανωμένοις,
χαῖρε, ἀπογεννῶσα λυτρωτὴν αἰχμαλώτοις.
Χαῖρε, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις,
χαῖρε, πολλῶν πταιόντων συγχώρησις.
Χαῖρε, στολὴ τῶν γυμνῶν παρρησίας,
χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ξένον τόκον ἰδόντες,
ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου, τὸν νοῦν εἰς οὐρανὸν μεταθέντες·
διὰ τοῦτο γὰρ ὁ ὑψηλὸς Θεός,
ἐπὶ γῆς ἐφάνη ταπεινὸς ἄνθρωπος·
βουλόμενος ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος,
τοὺς αὐτῷ βοώντας·
Ἀλληλούια.

λως ἦν ἐν τοῖς κάτω,
καὶ τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν,
ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος·
συγκατάβασις γὰρ θεϊκή,
οὐ μετάβασις τοπικὴ γέγονε,
καὶ τόκος ἐκ Παρθένου θεολήπτου,
ἀκουούσης ταῦτα·
Χαῖρε, Θεοῦ ἀχωρήτου χώρα,
χαῖρε, σεπτοῦ μυστηρίου θύρα.
Χαῖρε, τῶν ἀπίστων ἀμφίβολον ἄκουσμα,
χαῖρε, τῶν πιστῶν ἀναμφίβολον καύχημα.
Χαῖρε, ὄχημα πανάγιον τοῦ ἐπὶ τῶν Χερουβείμ,
χαῖρε, οἴκημα πανάριστον τοῦ ἐπὶ τῶν Σεραφείμ.
Χαῖρε, ἡ τἀναντία εἰς ταὐτὸ ἀγαγοῦσα,
χαῖρε, ἡ παρθενίαν καὶ λοχείαν ζευγνῦσα.
Χαῖρε, δι' ἧς ἐλύθη παράβασις,
χαῖρε, δι' ἧς ἠνοίχθη παράδεισος.
Χαῖρε, ἡ κλεὶς τῆς Χριστοῦ βασιλείας,
χαῖρε, ἐλπὶς ἀγαθῶν αἰωνίων.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων,
κατεπλάγη τὸ μέγα,
τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως ἔργον·
τὸν ἀπρόσιτον γὰρ ὡς Θεόν,
ἐθεώρει πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον,
ἡμῖν μὲν συνδιάγοντα,
ἀκούοντα δὲ παρὰ πάντων οὕτως·
Ἀλληλούια.

Ρήτορας πολυφθόγγους,
ὡς ἰχθύας ἀφώνους,
ὁρῶμεν ἐπὶ σοὶ Θεοτόκε·
ἀποροῦσι γὰρ λέγειν,
τὸ πῶς καὶ Παρθένος μένεις,
καὶ τεκεῖν ἴσχυσας·
ἡμεῖς δὲ τὸ μυστήριο ν θαυμάζοντες,
πιστῶς βοῶμεν·
Χαῖρε, σοφίας Θεοῦ δοχεῖον,
χαῖρε, προνοίας αὐτοῦ ταμεῖον.
Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα,
χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα.
Χαῖρε, ὅτὶ ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ συζητηταί,
χαῖρε, ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ τῶν μύθων ποιηταί.
Χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς διασπῶσα,
χαῖρε, τῶν ἁλιέων τὰς σαγήνας πληροῦσα.
Χαῖρε, βυθοῦ ἀγνοίας ἐξέλκουσα,
χαῖρε, πολλοὺς ἐν γνώσει φωτίζουσα.
Χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι,
χαῖρε, λιμὴν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον,
ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ,
πρὸς τοῦτον αὐτεπάγγελτος ἦλθε·
καὶ ποιμὴν ὑπάρχων ὡς Θεός,
δι' ἡμᾶς ἐφάνη καθ' ἡμᾶς ἄνθρωπος·
ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας,
ὡς Θεὸς ἀκούει·
Ἀλληλούια.

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμφανίσας ὁ Κτίστης....
Νέαν ἔδειξε κτίσιν, ἐμφανίσας ὁ Κτίστης....

Ξένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου....
Ξένον τόκον ἰδόντες, ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου....

Ὅλως ἦν ἐν τοῖς κάτω.... / Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων, κατεπλάγη τὸ μέγα....
Ὅλως ἦν ἐν τοῖς κάτω.... / Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων, κατεπλάγη τὸ μέγα....

Ρήτορας πολυφθόγγους, ὡς ἰχθύας ἀφώνους....
Ρήτορας πολυφθόγγους, ὡς ἰχθύας ἀφώνους....

Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον, ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ.... / Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε....
Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον, ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ.... / Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε....

Χαῖρε, τῶν ἁλιέων τὰς σαγήνας πληροῦσα.... / Χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι....
Χαῖρε, τῶν ἁλιέων τὰς σαγήνας πληροῦσα.... / Χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι....

Γιατί λέμε ψέματα την Πρωταπριλιά; Τι σχέση έχουν με την γαλλική πρωτοχρονιά, τους Κέλτες ψαράδες και τους γελωτοποιούς του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Πότε έφτασε το έθιμο στην Ελλάδα

Διευκρινιστική εγκύκλιος για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των σχολείων

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Πότε πληρώνονται τα οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ, μέσα στο Πάσχα οι συντάξεις

«Η γέφυρα της ζωής» παρουσιάζεται στα Παλιά Σφαγεία

Κατασχέσεις σε καταθέσεις και θυρίδες τραπεζών!

Αυξήσεις – φωτιά στον ΕΝΦΙΑ

Φοροαπαλλαγές τέλος! Ποιοι θα πληρώσουν επιπλέον φόρους

Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων: Ανατροπές στους φόρους - Ποιο είναι το νέο σύστημα υπολογισμού

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου: Υλικό για εκπαιδευτικούς και σχολεία…

Μέχρι πότε δόθηκε παράταση για την απόσυρση αυτοκινήτων

Οι 103.380 περιπτώσεις πολιτών και εταιρειών που θα ελεγχθούν - Σύνδεση του Taxisnet με τα ληξιαρχεία - Ποιοί φορολογούμενοι θα γίνουν "αγαπημένοι"

ΣΟΚ: Τα εντομοκτόνα στο σπίτι συνδέονται με λευχαιμία και λέμφωμα στα παιδιά

Τι δεν πρέπει να παραγγέλνετε ποτέ σε ένα fast food

Δέκα ναυάγια στις ελληνικές θάλασσες που αξίζει να δεις

Εκδόθηκε η απόφαση του ΣτΕ για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων

WonderFox Free DVD Ripper - Αντιγράψτε δωρεάν DVD στον σκληρό σας δίσκο!

ΕΦΕΤ: Αποσύρονται από την αγορά σταφίδες που διακινεί η LIDL

e book(2016): Mαθησιακές δυσκολίες με υλικό για ειδικούς παιδαγωγούς Τ.Ε, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ

Ημερίδα του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων

ΥΠΠΕΘ: Ανοιχτό λογισμικό και εξοπλισμός για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

Πρόταση για περιγραφική αξιολόγηση και όχι βαθμολογία στο δημοτικό

Τι απέγιναν οι σημαίες που κάρφωσαν οι αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης; Οι θεωρίες συνωμοσίας για τις σκιές και τον κυματισμό που αμφισβήτησαν τις αμερικανικές αποστολές και οι απαντήσεις της NASA

Αυτός είναι ο ξηρός καρπός που ρίχνει τη χοληστερόλη

Άγριο κούρεμα έως 35% σε 65.000 εφάπαξ – Στον «τοίχο» δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι

Δημόσιο: Αυτός είναι ο νέος τρόπος επιλογής προϊσταμένων και βαθμολόγησης των υπαλλήλων (εγκύκλιος)

Πειραιώς Σεραφείμ: ''Ο φόβος, ο τρόμος, η το χρήμα κλείνει τα στόματα;''

Οδοιπορικό στην Ιερά Μονή Μεγάλου Αντωνίου στην Αριζόνα (ΦΩΤΟ)

«Δειγματικές διδασκαλίες Απριλίου 2016 στα σχολεία της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ιωαννίνων»

Υπουργείο Παιδείας: "...οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια" ,σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.16 του Ν1566/85.

Ολοκληρώθηκαν τα αποτελέσματα των αιτήσεων μετεγγραφών

Τι φέρνει πιο κοντά τις περικοπές στις συντάξεις

Πέψη: Πόσες θερμίδες (%) πρέπει να είναι υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λίπη

Με την πέψη οι τροφές και τα ποτά διασπώνται σε μικρότερα μόρια θρεπτικών ουσιών, προτού απορροφηθούν στο αίμα και μεταφερθούν στα κύτταρα σε όλο το σώμα.

Το σώμα διασπά τα θρεπτικά συστατικά από τις τροφές και τα ποτά σε υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη και βιταμίνες.
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr.

Πανελλαδικές 2016: Νέες διευκρινίσεις για την οργάνωση από το υπουργείο

Σε ποιές περιοχές της Ελλάδας αυξήθηκαν τα τροχαία

Άγριο τσεκούρι στο εφάπαξ – Μεγάλοι χαμένοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι – Δείτε τον νέο τρόπο υπολογισμού σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Χρήσιμος οδηγός διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών

Πώς ενοικιάζονται σπίτια σε πρόσφυγες – Όλη η διαδικασία & η χρηματοδότηση – Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αναλυτικά)

Ανακοίνωση για τη σύνταξη του ΟΓΑ – Πότε θα καταβληθεί (ημερομηνία)

Υπ. Εργασίας: Επέκταση του πιλοτικού προγράμματος «ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Υποβάθμιση των πτυχίων και παροπλισμό της προϋπηρεσίας σημαίνει η θέσπιση άλλων κριτηρίων στους διορισμούς…

Πολύχρωμες τουλίπες από χαρτί

e book: Σύγχρονες Μορφές Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης με Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών

Νέοι διοικητές στα νοσοκομεία: Όσα συμβαίνουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης – Πότε θα τοποθετηθούν

Μέσω private banking «εξαφανίστηκαν» προ capital controls, μεγάλα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό

Τι καταστροφές θα επιφέρει στην οικονομία τυχόν εξίσωση φόρων σε πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη

Πότε κλείνουν τα δημοτικά σχολεία για καλοκαίρι και πότε θα τελειώσουν οι διακοπές

«Καταιγίδα» απο 1,6 εκατ. κατασχέσεις σε 695.074 καταθέσεις μέσα σε δύο μόλις χρόνια

"Πιάνει" καλοκαίρι η κάρτα σίτισης με νέα παράταση

ΓΙΑΝΝΕΝΑ-Οι πολίτες επισκέπτονται καθημερινά τον πρώτο αυτόματο πωλητή φρέσκου γάλατος από το «Γιαννιώτ'κο»

Ανατριχιαστικά βίντεο από τον διατροφικό εφιάλτη - Άλεθαν τρόφιμα ακόμα και σε μπετονιέρα

«Η μουσική αγαπάει τον αυτισμό» στα Ιωάννινα

Οδηγίες σχετικά με τις ιδρύσεις ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. για το 2016-2017. Ολόκληρο το έγγραφο

Σε ποιους Δήμους λειτουργούν Κέντρα Φιλοξενίας – Σε ποιους πρόκειται να λειτουργήσουν (λίστα)

Πώς να κρατήσετε «κρυφές» τις συνομιλίες σας στο Facebook

Το 60% του μισθού μας θα πηγαίνει σε φόρους και εισφορές με τα νέα μέτρα των 5,5 δισ.

Δώρο Πάσχα: Δείτε πώς υπολογίζεται και ποιοι το δικαιούνται

Πότε καταβάλλεται το επίδομα ενοικίου σε 21.000 δικαιούχους

Σημαντικές οδηγίες για τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών

Τα νέα προγράμματα της Κοινωφελούς για 18.500 ανέργους ανακοινώνονται τη Δευτέρα – Τι περιλαμβάνουν

Ανέβηκε στο youtube,το νέο βιντεο κλιπ της Μελίνας Ασλανίδου! Γυρίστηκε στα πανέμορφα τοπία της λίμνης Ζηρού και του Κοκκινοπηλού στον Άγιο Γεώργιο της Φιλιππιάδας,σε σκηνοθεσία του Μενέλαου Συκοβέλη

«Έγκριση διοργάνωσης ενδοσχολικών επιμορφώσεων και βιωματικών εργαστηρίων»1

« Έγκριση διοργάνωσης επιμορφωτικών ημερίδων »

Πανελλαδικές Εξετάσεις με το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διάταξη για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Επανακατατίθεται η τροπολογία για τις μαθητικές καταλήψεις

Η εγκύκλιος για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Τέλος οι απαλλαγές απο τα τεκμήρια για φοιτητές, ανέργους και περιστασιακή απασχόληση

Η τροπολογία με τα νέα κίνητρα για αγορά αυτοκινήτου με απόσυρση

Πότε θα γίνει η πληρωμή για το επίδομα ενοικίου

Με κοινές διαδικασίες οι Πανελλήνιες 2016 για παλαιό και νέο σύστημα

Χωρίς μέρισμα απο το ΜΤΠΥ σήμερα οι συνταξιούχοι του Δημοσίου

Ξεκινάει πιλοτικά το πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα για 1.625 μαθητές

Δηλώνουμε ή όχι αποδείξεις στην φορολογική δήλωση 2016

Μήπως έχετε τις προϋποθέσεις για να ενταχθείτε στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ;

Ασάφειες για τους δικαιούχους ελεύθερης εισόδου στα Μουσεία εντοπίζουν οι αρχαιοφύλακες

Υποχρεωτική επιμόρφωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που δεν έχουν καμία επιμόρφωση στην ΕΑΕ

Παίξε Pac-Man απευθείας από τον browser σου!

Ξεκινά την Παρασκευή ο διακανονισμός οφειλών στη ΔΕΗ

Ακριβότερα εισιτήρια σε μουσεία και μνημεία - Πόσο θα κοστίζουν από 1/4

«Μπλόκο» στις άδειες εισόδου τρίτων στα σχολεία

Ο «δωδεκάλογος» για την ασφάλεια στα παιδικά παιχνίδια

Απόσυρση με όφελος έως 1.470 ευρώ

Πώς να αυξήσετε τη φερριτίνη στο αίμα σας μέσω της διατροφής

Η φερριτίνη είναι μια πρωτεΐνη που βοηθά στην αποθήκευση σιδήρου στο σώμα. Μια ειδική εξέταση αίματος χρησιμοποιείται για να μετρήσει την ποσότητα της φερριτίνης στο σώμα, η οποία ελέγχει έμμεσα την ποσότητα του σιδήρου στο σώμα σας.

Αν η φερριτίνη σας είναι χαμηλότερα από το φυσιολογικό μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά αποθέματα σιδήρου στον οργανισμό σας και άρα να κινδυνεύετε από αναιμία. Για να αυξήσετε το επίπεδο φερριτίνης στο σώμα σας, πρέπει να επιλέξετε τροφές πλούσιες σε σίδηρο.
Διαβάστε περισσότερα στο Iatropedia.gr.

Έρχονται προσλήψεις 10.000 εκπαιδευτικών μέσα στο καλοκαίρι

Πλήρης οδηγός για το πώς και πότε βγαίνουν οι εκπαιδευτικοί στην σύνταξη

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Στο «Μητρώο Πολιτών», δίπλωμα οδήγησης ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και καρτέλες ανέργων ΟΑΕΔ

Πώς διαμορφώνονται οι κρατήσεις φόρου σε μισθούς και συντάξεις με τις νέες κλίμακες

Βυζάντιο: Οργανισμοί, θεματικές πύλες, Μουσεία, Ψηφιακό Υλικό

[How to]: Πως να επαναφέρεις τον κωδικό του Gmail σου!

Μειώσεις αποδοχών για εργαζόμενους και συνταξιούχους – Τι αλλάζει στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος

Μειώσεις αποδοχών για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν πάνω από 650 ευρώ το μήνα και για όσους δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους εισπράττουν πάνω από 770 ευρώ το μήνα αναμένεται να προκαλέσει ο υπολογισμός της παρακράτησης φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με τις νέες κλίμακες που προτίθεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση.
Στη νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για τους μισθούς και τις συντάξεις, την οποία έχει προτείνει η κυβέρνηση στους δανειστές, ο ελάχιστος συντελεστής φόρου 22% θα ισχύει για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ κι όχι μέχρι 25.000 ευρώ που προβλέπει η ισχύουσα σήμερα κλίμακα. Στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τις 20.001 έως τις 30.000 ευρώ θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, πάνω από τις 30.001 και μέχρι τις 40.000 ευρώ θα ισχύει συντελεστής φόρου 37% και στο υπερβάλλον των 40.000 ευρώ τμήμα του ετησίου εισοδήματος θα επιβάλλεται συντελεστής φόρου 45%.
Η ετήσια έκπτωση φόρου «ψαλιδίζεται» από 2.100 σε 2.000 ευρώ και θα μειώνεται περαιτέρω κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ πρόσθετο εισόδημα πάνω από τις 20.000 ευρώ, οπότε θα μηδενίζεται στο επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 40.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τον ελεύθερο Τύπο, αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών στην κλίμακα φόρου εισοδήματος θα είναι η μείωση του αφορολόγητου ορίου από τις 9.545 στις 9.090 ευρώ και η επιβολή πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων σε όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από τις 9.090 ευρώ.

Κατεβάστε δωρεάν: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους – Εκδοτική Αθηνών

Οι καλοί τρόποι μεγαλώνουν ευτυχισμένα παιδιά!

Παρακολουθήστε δωρεάν ταινίες και σειρές με Ελληνικούς υπότιτλους!

"Το μονοπάτι της λίμνης Ζηρού", Κυριακή 3 Απριλίου 2016 'Ωρα έναρξης: 10:30 π.μ.

ΗΜΕΡΙΔΑ-ΔΡΑΣΗ
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας, διοργανώνει, την Κυριακή 3 Απριλίου 2016, ημερίδα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης-γνωριμίας με τα φυσικά μονοπάτια του τόπου μας και συγκεκριμένα γνωριμία με το μονοπάτι της λίμνης Ζηρού.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην πεζοπορική διαδρομή στο μονοπάτι θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη ενδυμασία και τα κατάλληλα παπούτσια για περπάτημα στο βουνό.
Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε σε προηγούμενη ανάρτηση ή στην Ιστοσελίδα του ΚΠΕ Φιλιππιάδας.

Κόψανε τα πάντα οι Έλληνες: Περικοπές σε τρόφιμα, ένδυση και θέρμανση (έρευνα)

Σε σημαντική μείωση των δαπανών για διασκέδαση, ένδυση-υπόδυση, τρόφιμα, διακοπές και θέρμανση έχουν προβεί οι καταναλωτές εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνα πού διενέργησε το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών και η εταιρία ερευνών και επικοινωνίας TOTHEPOINT, με θέμα «Οι επιπτώσεις της κρίσης στους καταναλωτές» προέκυψε ότι οκτώ στους δέκα έχουν μειώσει κι άλλο την κατανάλωση τον τελευταίο χρόνο.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, το χρονικό διάστημα 29 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2016 και συμμετείχαν 765 καταναλωτές, από το Νομό Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα το 88,1% των καταναλωτών έχουν μειώσει, γενικά την κατανάλωση, τον τελευταίο χρόνο.
Από αυτούς, που δήλωσαν ότι έχουν μειώσει την κατανάλωση, το 82,1% μείωσε τις αγορές ένδυσης – υπόδησης, το 70,0% τη διασκέδαση, το 63,1% την αγορά τροφίμων, το 43,5% τις διακοπές, το 39,1% τη θέρμανση, το 36,5% τα καλλυντικά, το 35,8% το ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, το 35% τις μετακινήσεις, το 32,8% τον οικιακό εξοπλισμό, το 30,9% τα είδη προσωπικής υγιεινής το 30,7% τα είδη καθαριότητας σπιτιού, το 23,6% την υγεία, και το 20,3% την εκπαίδευση.
Η σύγκριση με το 2015 είναι η παρακάτω:
Το 2015, 85,1% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν μειώσει, γενικά, την κατανάλωση. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 88,1%.
Το 2015, 70,5% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για ένδυση-υπόδηση. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 82,1%.
Το 2015, 54,6% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για διασκέδαση. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 70,0%.
Το 2015, 43,1% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για τρόφιμα. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 63,1%.
Το 2015, 20,9% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για μετακινήσεις. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 35,0%.
Το 2015, 26,2% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για θέρμανση. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 39,1%.
Το 2015, 41,5% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για διακοπές. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 43,6%.
Το 2015, 22,6% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 35,8%.
Το 2015, 15,8% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για είδη καθαριότητας σπιτιού. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 30,7%.
Το 2015, 12,4% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για είδη προσωπικής υγιεινής. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 30,9%.
Το 2015, 20,6% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για καλλυντικά. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 36,5%.
Το 2015, 14,2% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για οικιακό εξοπλισμό. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 32,8%.
Το 2015, 12,8% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για υγεία. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 23,6%.
Το 2015, 10,1% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για εκπαίδευση. Το 2016, το ποσοστό αυξήθηκε, στο 20,3%.
Οι καταναλωτές, σε ποσοστό 48.3% χρησιμοποιούν την τιμή, ως πρώτο κριτήριο, για τις αγορές τροφίμων ενώ το 2015 το ποσοστό ήταν 37,7%. Το κριτήριο της ποιότητας το 2016 μειώθηκε από 32,6% σε 16,4%.

Φορολογία: Εξόφληση φόρου εισοδήματος σε 8 οκτώ δόσεις σκέφτεται το ΥΠΟΙΚ

Την ώρα που η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων περιμένει τη δημοσίευση στο ΦΕΚ των διατάξεων που ψήφισε η Βουλή για τις αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις για να ανοίξει το σύστημα taxis το υπουργείο Οικονομικών προωθεί σχέδιο για την αποπληρωμή του φόρου εισοδήματος σε οκτώ δόσεις.
Σύμφωνα με τους τελευταίους σχεδιασμούς και εφόσον υπάρξει έγκριση από την τρόικα ο μέγιστος αριθμός των δόσεων θα είναι οκτώ και θα μειώνεται ανάλογα με τον μήνα υποβολής της δήλωσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, που δημοσιεύει η εφημερίδα Εθνος, το σχέδιο που προωθείται θα δίνει τη δυνατότητα στους φορολογουμένους να εξοφλούν τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσής τους σε μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φτάσουν τις οκτώ αντί των τριών διμηνιαίων δόσεων (έως τα τέλη Ιουλίου, τα τέλη Σεπτεμβρίου και τα τέλη Νοεμβρίου) που ισχύει σήμερα.
Οσο πιο νωρίς υποβάλει ο φορολογούμενος τη δήλωσή του τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων εξόφλησης του φόρου. Αντίθετα όσο καθυστερεί ο φορολογούμενος να υποβάλει τη δήλωση τόσο θα συρρικνώνονται οι δόσεις.
Ετσι όποιοι υποβάλουν τη φορολογική δήλωση τον Απρίλιο, θα εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο, ενώ έναν μήνα αργότερα η υποβολή της δήλωσης θα οδηγεί σε επτά μηνιαίες δόσεις από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο.
Η καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να φέρει και παράταση της προθεσμίας, η οποία λήγει κανονικά στις 30 Απριλίου. Οι λογιστές-φοροτεχνικοί έχουν ήδη ζητήσει από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Τρ. Αλεξιάδη, παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 30 Ιουνίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με την οποία θα δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τις αλλαγές που επήλθαν τόσο στα φορολογικά έντυπα όσο και στη φορολογία των φυσικών προσώπων.

Δεν είναι υποχρεωμένοι σε κοινή φορολογική δήλωση όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (γνωμοδότηση)

Αυτές είναι οι 10 ακριβότερες πόλεις του κόσμου – Δείτε που βρίσκεται η Αθήνα

Καθορισμός τρόπου και χρόνου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για τους λοιπούς μήνες έτους 2016

Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας καθορίζει τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για τους λοιπούς μήνες έτους 2016
Συγκεκριμένα:
Αριθμ. Φ30316/οικ.10271/Δ15.201 (ΦΕΚ Β’ 799/24-03-2016) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Π.δ. 422/1981 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεων» (Α΄ 114) όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει (Α΄ 180).
 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
 6. Την αριθμ. Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204).
 7. Την αριθμ. οικ.:44549/Δ9.12193/8−10−2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169).
 8. Την από 25−2−2016 κατά πλειοψηφία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ που ελήφθη κατά την 8η συνεδρίασή του.
 9. Το γεγονός ότι, το ΜΤΠΥ έχει ήδη καταβάλει το μέρισμα για το Μάρτιο 2016.
 10. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
 1. Την καταβολή των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), ανά ημερολογιακό τρίμηνο.
 2. Για την έναρξη εφαρμογής του παρόντος, νοούνται για το ημερολογιακό έτος 2016:
α. ως πρώτο τρίμηνο οι μήνες Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος
β. ως δεύτερο τρίμηνο οι μήνες Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος και
γ. ως τρίτο τρίμηνο οι μήνες Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μεγάλοι χαμένοι όσοι έχουν βάλει αέριο στο αυτοκίνητο – Διπλάσια φορολογία

Σημαντικές αυξήσεις αναμένονται στο υγραέριο κίνησης με αναπροσαρμογή της φορολογίας στα καύσιμα όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ Γιώργος Ασμάτογλου.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Ασμάτογλου μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η αύξηση στη φορολογία στο υγραέριο κίνησης θα είναι διπλάσια από αυτή στη βενζίνη, όπου εξετάζεται αύξηση κατά 0,13 ευρώ το λίτρο.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των βενζινοπωλών το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την αύξηση των φόρων στο υγραέριο έτσι ώστε από τα 0,65 ευρώ το λίτρο σήμερα να διαμορφωθεί στα 0,85 ευρώ το λίτρο.
Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν πάνω από 200.000 αυτοκίνητα που κινούνται με υγραέριο. Σημειώνεται ότι ανάλογες αυξήσεις αναμένονται στο πετρέλαιο κίνησης.

Κλείνει ακόμα περισσότερο η στρόφιγγα των δανείων από τις τράπεζες

Λιγότερα δάνεια προς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες χορήγησαν οι τράπεζες και το Φεβρουάριο. Η αρνητική αυτή εξέλιξη αποκαλύπτει το πρόβλημα των τραπεζών και πολύ περισσότερο της οικονομίας η οποία μένει από …καύσιμα.

Ειδικότερα το Φεβρουάριο του 2016, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -2,3%, από -2,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 295 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 504 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Φεβρουάριο του 2016, ήταν αρνητική κατά 48 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 205 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,9% από -1,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων παρέμεινε αμετάβλητος στο -1,6%, έναντι του Ιανουαρίου του 2016 και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 49 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 14 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο -6,1% το Φεβρουάριο του 2016, από 1,3% τον προηγούμενο μήνα ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 191 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων
Το Φεβρουάριο του 2016, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 20 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 12 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,0% από -1,2% τον προηγούμενο μήνα.
Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
Αρνητική κατά 226 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Φεβρουάριο του 2016, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 287 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -2,9%, από -3,0% τον Ιανουάριο του 2016.

Φορολογικές δηλώσεις 2016: Πως θα κάνετε μόνοι σας τη δήλωση


Μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν έχουν άλλα εισοδήματα δεν χρειάζεται να απευθυνθούν σε λογιστή για να υποβάλλουν τη φετινή τους φορολογική δήλωση.

Με 12 απλές κινήσεις μπορούν εύκολα και γρήγορα να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη φορολογική δήλωση του 2016 μέσω της ειδικής εφαρμoγής του TAXISnet.
Βήμα πρώτο:
Ελέγξτε όλα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία στον πίνακα 1: Όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό Δελτίου Ταυτότητας κλπ, το δικό σας και του/της συζύγου (αν υπάρχει).
Εάν υπάρχει κενό ή λάθος στα στοιχεία αυτά κάντε τη διόρθωση.
Βήμα δεύτερο:
Στον πίνακα 1 θα πρέπει να συμπληρώσετε ή να διορθώσετε εάν είναι λάθος τον ΑΜΚΑ (τον δικό σας ή και του/της συζύγου σας).
Βήμα τρίτο:
Πρέπει να κάνετε επιβεβαίωση των στοιχείων για να σας επιτραπεί η συνέχεια για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης του 2016.
Βήμα τέταρτο:
Με βάση τη βεβαίωση από το λογιστήριο για τη μισθοδοσία σας ή αν είστε συνταξιούχος με βάση τη βεβαίωση του ασφαλιστικού Ταμείου θα πρέπει να πάτε στον πίνακα 4Α και στις παραγράφουν 1,2,3,10,11,12 για να κάνετε την αντιστοιχία των ποσών.
Βήμα πέμπτο:
Στον υποπίνακα 4Δ1 στην παράγραφο 3 θα πρέπει να συμπληρώσετε τυχόν τόκους από καταθέσεις.
Προσοχή. Εάν υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί το ποσό των τόκων θα πρέπει να συμπληρωθεί ολόκληρο σε όλους τους δικαιούχους.Το άθροισμα των τόκων από όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς μεταφέρεται στον κωδικό 667 για τον σύζυγο και στον κωδικό 668 για τη σύζυγο.
Στους κωδικούς 675-676 δηλώνονται οι φόροι που έχουν παρακρατηθεί από τους τόκους των καταθέσεων.
Βήμα έκτο:
Στον πίνακα 5.1 αναγράφονται τα στοιχεία για τα ακίνητα. Κάνοντας “κλικ” στα κίτρινα “κουτάκια” μπορείτε να κάνετε τον σχετικό έλεγχο και τις διορθώσεις εάν χρειάζονται.
Εάν υπάρξουν διορθώσεις θα πρέπει να κάνετε “κλικ” στο στοιχείο “μεταφορά στη δήλωση”.

Βήμα έβδομο:
Στον πίνακα 5.1γ θα δείτε τα στοιχεία για τα ΙΧ αυτοκίνητα. Κάνοντας “κλικ” στα κίτρινα κουτάκια μπορείτε να κάνετε διορθώσεις.
Βήμα όγδοο
Μην κάνετε καμία κίνηση στον κωδικό 049 του πίνακα 7. Για εφέτος δεν χρειάζεται υποβολή αποδείξεων.
Βήμα ένατο:
Στον πίνα 7 υπάρχουν δυο σημαντικοί κωδική. Ο 051 για εσάς και ο 052 για τον/τη σύζυγό σας. Εδώ συμπληρώνετε το ποσό των εξόδων για ιατρικές δαπάνες, νοσήλια, εξετάσεις, αγορές φαρμάκων. Το ποσό συμπληρώνεται μόνο εφόσον ξεπερνάει το 5% του εισοδήματος.
Βήμα δέκατο:
Για όσους έχουν παιδιά σημαντικός είναι ο πίνακας 8. Στην αριστερή πλευρά θα πρέπει να κάνετε “κλικ” στα κίτρινα κουτάκια για να συμπληρώσετε στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί όνομα, έτος γέννησης, για τα παιδιά άνω των 5 ετών τη βαθμίδα εκπαίδευση στην οποία βρίσκεται, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και εάν είναι ανήλικο και δεν υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση.
Για τα παιδιά που είναι άνω των 18 θα πρέπει να αναγραφεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
Για να αποθηκευτούν οι όποιες αλλαγές θα πρέπει και πάλι να κάνετε “κλικ” στο “μεταφορά στη δήλωση”
Βήμα ενδέκατο:
Στον πίνακα 10 θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό ΙΒΑΝ ενός τραπεζικού λογαριασμού καταθέσεων στον οποίο θα κατατεθεί η όποια επιστροφή φόρου.
Βήμα δωδέκατο:
Κάνοντας “κλικ” στην επιλογή συνέχεια υποβολής θα δείτε τον πίνακα με τα στοιχεία που δηλώσατε μαζί με το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (χρέωση ή πίστωση). Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι οριστικό, εάν δεν είστε σίγουροι για τα στοιχεία μην συνεχίσετε. Εάν είστε σίγουροι, τότε επιλέξτε “οριστική υποβολή”.
Η δήλωσή σας θα έχει υποβληθεί και θα έχετε την ευχέρεια να την εκτυπώσετε.

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων οκτώ ειδικών κατηγοριών

Νέες διαδικασίες για την πρόσβαση  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Λυκείων  που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες , υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πρόκειται για τις κατηγορίες
1.ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
2.ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
3. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ−ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.)
4. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
5. ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
6. ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ −ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
7.  ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
8. ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ Ή ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο όχι πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα

Α. Ολοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την  προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών.
Β. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείων, δηλαδή από τον Διευθυντή, όπως προκύπτει από το καθηκοντολόγιο (αρ.Φ.350/2/52091-ΦΕΚ 472 τ.Β΄/20-5-1978 Υ.Α.)  και τον Σύλλογο Διδασκόντων και όχι πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13, καθώς και της παραγράφου 20 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985.
 Γ. Από τις πρόσθετες υπηρεσίες απαλλάσσονται μόνο οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών,  με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 8 του Ν.1566/85.
Τα παραπάνω τονίζει ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, σε γραπτή απάντηση προς τη Βουλή, ενώ για το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών σημειώνονται τα ακόλουθα:
Διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών Β/θμιας:
Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Θ2, παρ.2 του Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ.107 τ.Α΄/09-05-2013) που αντικατέστησε την παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και η μείωσή του στην Δ/θμια Εκπαίδευση καθορίζεται  με βάση τον κλάδο, τα έτη υπηρεσίας και τη διοικητική θέση του εκπαιδευτικού, όπως αναφέρονται στην αριθμ.123948/Δ2/06-09-2013 εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΕΘ.
Διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών Α/θμιας:
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 9 του Ν. 2517/97 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/ 11-8-1997), που αντικατέστησε την παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985, το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, καθώς και η μείωση του στην Α/θμια Εκπαίδευση καθορίζεται  λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητα του εκπαιδευτικού (π.χ. ως διευθυντή σχολικής μονάδας), την οργανικότητα των σχολικών μονάδων και τα έτη υπηρεσίας τους. ΄Ετσι, το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:
-Για Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, 20 ώρες.
-Για Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, 12 ώρες.
-Για Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, 10 ώρες.
-Για Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, 8 ώρες.
-Για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία,
ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, 25 ώρες.
-Για εκπαιδευτικούς 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων:
    0-10 έτη υπηρεσίας     24 ώρες
    10-15 έτη υπηρεσίας     23 ώρες
    15-20 έτη υπηρεσίας     22 ώρες
    20- …     21 ώρες
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αναπληρωτές, σύμφωνα με την παρ.45γ του άρθρου 13 του  Ν. 3149/2003.
Διδακτικό ωράριο νηπιαγωγών:
 Όσον αφορά στο διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, αυτό διέπεται από την αριθμ.Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 (ΦΕΚ 1420 τ.Β΄/8-8-2007) Υ.Α., στην οποία προβλέπεται το πρόγραμμα σπουδών των νηπιαγωγείων, ενώ θεσμοθετήθηκε μεν με τις διατάξεις των παρ.5 (α) και (β) του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 2426/ τ.Α’ /30-1-2013), εκκρεμεί η έκδοση υπουργικής απόφασης, σχετικά με τον καθορισμό του ημερήσιου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας τους κατά όμοιο τρόπο με αυτό των εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 13 του Ν.1566/1985, καθώς και το διδακτικό τους ωράριο, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων.

104.000 υποψήφιοι διεκδικούν 69.985 θέσεις στα ΑΕΙ

Συνολικά 104. 000 είναι οι υποψήφιοι που θα “ριχτούν” στη “μάχη” των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων για να διεκδικήσουν τις 69.985 προσφερόμενες θέσεις στα   ΑΕΙ.

Από το σύνολο των υποψηφίων τελικά μόνο το 4% των υποψηφίων αποφοίτων  Γενικών Λυκείων επέλεξε το παλαιό σύστημα  των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Ωστόσο οι υποψήφιοι, απόφοιτοι των ΕΠΑΛ που επέλεξαν το παλαιό σύστημα, είναι περίπου το 12%
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να εκδοθεί και η υπουργική απόφαση που καθορίζει τα ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία υποψηφίων

Πέμπτη 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και μετανάστες

Βιβλιοπαρουσίαση "η γέφυρα της ζωής"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

Χωρίς δικαιολογητικά οι εγγραφές των μαθητών στα σχολεία

Έως 1/4 οι αιτήσεις για το ΚΠΓ Ιουνίου 2016

Εως το Μάιο το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων

Πώς θα κάνετε διακανονισμό στη ΔΕΗ σε έως 36 δόσεις και χωρίς προκαταβολή

Σύνταξη από το ΙΚΑ στα 58 ετη - Οι προϋποθέσεις

Νέο ΠΔ για τους όρους στις προσλήψεις εθελοντών οπλιτών στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στο θερινό πρόγραμμα της Αegean 2 πτήσεις καθημερινά για την Αθήνα

Σε 14 εβδομαδιαίως αύξησε τις πτήσεις της από ΑΘΗΝΑ προς ΓΙΑΝΝΙΝΑ και αντίστροφα η Aegean με το θερινό της πρόβλημα που τέθηκε σε εφαρμογή. Καθημερινά δύο πτήσεις, μια το πρωϊ και μία το βράδυ.
Σύμφωνα λοιπόν με το νέο πρόγραμμα: 
Καθημερινά η πρωϊνή πτήση θα αναχωρεί από το «Ελ Βενιζέλος» στις 08.50 με προσγείωση στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων στις 09.55.
-Αναχώρηση από Γιάννινα στις 10.20 με άφιξη στην Αθήνα 11.20
-Η βραδινή πτήση καθημερινά θα αναχωρεί από το «Ελ Βενιζέλος» στις 20.20 με άφιξη στα  Γιάννινα 21.20.
-Από τα Γιάννινα αναχώρηση στις 21.45 με άφιξη στην Αθήνα 22.45

Το θερινό πρόγραμμα είναι ευνοϊκό για όσους θέλουν να πάνε στην Αθήνα το πρωϊ και να γυρίσουν στα Γιάννινα το βράδυ., αφού θα έχουν στην διάθεσή τους περίπου ένα 8ωρο. Σε αντίθετη περίπτωση, αν διανυκτερεύσουν στην Αθήνα, η πρωϊνή πτήση  (08.50), τους φέρνει νωρίς στις δουλειές τους και δεν χάνεται και η δεύτερη μέρα στην Αθήνα.

ΕΚΠΟΙΖΩ: Παραπλανητικές οι προσφορές των Super Markets -Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Για παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς τις τιμές των προϊόντων που βρίσκονται σε προσφορά στα Super Markets κάνει λόγο σε ανακοίνωση της η  Ένωση Καταναλωτών “Η Ποιότητα της Ζωής” (ΕΚΠΟΙΖΩ).
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι:
«Έπειτα από καταγγελίες που λάβαμε από καταναλωτές και έλεγχο που πραγματοποιήσαμε σε διαφημίσεις και φυλλάδια προσφορών μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων Super Markets, διαπιστώσαμε ότι παραπλανούν τους καταναλωτές ως προς τις τιμές των προϊόντων που βρίσκονται σε προσφορά.
Συγκεκριμένα, σε ένθετα προσφορών προωθούνται προϊόντα αναγράφοντας:
 • Μόνο το ποσοστό έκπτωσης (πχ. -50%) δίχως να αναφέρεται ούτε η αρχική ούτε η τελική τιμή
 • Την τελική τιμή της προσφοράς, χωρίς να αναγράφεται η αρχική
 • Την αρχική τιμή με μικρή γραμματοσειρά, ενώ αντιθέτως την τελική με πηχυαίους αριθμούς
 • “Hχηρά” μηνύματα πχ. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΙΣ!, που δελεάζουν τον καταναλωτή χωρίς όμως να είναι εμφανής η προσφορά (αναγραφή τιμής πριν και μετά την προσφορά)
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η προσφορά δεν είναι εμφανής έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να διακρίνει το οικονομικό όφελος. Η παραπάνω πολιτική και πρακτική πολλών επιχειρήσεων Super Markets είναι παραπλανητική, αθέμιτη και καταχρηστική.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές ως προς τις προσφορές των προϊόντων:
 • Υποχρεωτική αναγραφή τιμής πώλησης προϊόντος Π Ρ Ι Ν και Μ Ε Τ Α την έκπτωση
 • Ένδειξη των παραπάνω τιμών πώλησης με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα με έμφαση στην τιμή πώλησης του προϊόντος που θα τονίζεται με γραμματοσειρά έντονης μορφής (Bold)
 • Αναφορά με οποιονδήποτε τρόπο ότι το συγκεκριμένο προϊόν πωλείται φθηνότερα.
 • Η τιμή του προϊόντος πριν από την προσφορά δεν πρέπει να έχει αυξηθεί για τουλάχιστον δύο μήνες
 • Σε περίπτωση προσφοράς “1+1 δώρο” θα πρέπει υποχρεωτικά το προϊόν να πωλείται και μεμονωμένα
Καλούμε όλους τους καταναλωτές να επικοινωνήσουν με την ΕΚΠΟΙΖΩ και να καταγγείλουν οποιαδήποτε πρακτική παραπλάνησης υποπέσει στην αντίληψή τους, συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα Καταγγελίας με θέμα “Καταγγελία για προσφορά Super Market” και στέλνοντάς το στο info@ekpizo.gr ή καλώντας στο 210 – 330 4444.
Για το Υπόδειγμα Καταγγελίας πατήστε εδώ

“Κόλλησε” σε νομοτεχνικά ζητήματα η σύσταση των 1.686 οργανικών θέσεων κοινών ειδικοτήτων

Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας από τη Πέμπτη

Tripadvisor: Οι 10 καλύτεροι τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα για το 2016

Όλοι μαζί μπορούμε.. στην κεντρική πλατεία Ιωαννίνων

Το Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, το «Όλοι μαζί μπορούμε» και τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ θα βρίσκονται την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 και ώρα από 10:00 έως 15:00 στην κεντρική πλατεία της πόλης (μπροστά από την Περιφέρεια Ηπείρου) συγκεντρώνοντας είδη προσωπικής υγιεινής και φάρμακα για την ανακούφιση των προσφύγων.

Ισχυρός σεισμός στη Ζάκυνθο

Η γη άρχισε να τρέμει στις 04:05 τα ξημερώματα. Ο σεισμός στη Ζάκυνθο ήταν ισχυρός, μετρήθηκε στα 5,2 Ρίχτερ.

Πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους οι κάτοικοι του νησιού καθώς ο σεισμός έγινε πολύ αισθητός. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 86χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά της Ζακύνθου και 330χλμ. δυτικά της Αθήνας.
Ευτυχώς ως τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Πότε μεταφέρεται η αργία της Πρωτομαγιάς

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας θα μεταφερθεί φέτος η αργία της Πρωτομαγιάς, η οποία συμπίμπτει με το ορθόδοξο Πάσχα.

Έτσι φέτος η Πρωτομαγιά θα εορταστεί όχι την 1η Μαΐου που συμπίμπτει το Πάσχα των Χριστιανών, αλλά δύο ημέρες αργότερα στις 3 Μαΐου.
Αυτό σημαίνει πως οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα απολαύσουν ένα τετραήμερο, καθώς εκτός από τη Δευτέρα του Πάσχα, πλέον και η Τρίτη θα είναι αργία ως Πρωτομαγιά.
Η Πρωτομαγιά είναι προαιρετική αργία αλλά κάθε χρόνο με απόφαση του εκάστοτε υπουργού Εργασίας μετατρέπεται σε υποχρεωτική αργία.

Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων μειωμένα 50% και φωτιά στη βενζίνη, το πετρέλαιο και το υγραέριο κίνησης

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις

Έρχονται δραστικές παρακρατήσεις σε μισθούς και συντάξεις (λίστα)

Πως να βρείτε το κλειδί των Windows χωρίς τη χρήση κάποιου προγράμματος!

Win10 Spy Disabler - Απενεργοποιήστε την κατασκοπεία του υπολογιστή σας από τα Windows 10!

Στις 3 Μαΐου μεταφέρεται η αργία της Πρωτομαγιάς

8 δωρεάν βιβλία-ιστορίες για τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

[How to]: Βάλε υπότιτλους σε ταινίες με το VLC!

Τι θα γίνει με τον ένα τύπο σχολείου στα δημοτικά

Εννέα μαθήτριες του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, κούρεψαν τα μαλλάκια τους για ...καλό σκοπό

Από τη μισθοδοσία της 26/4 η εφαρμογή του νέου μισθολογίου με αναδρομική ισχύ

Συντάξεις Απριλίου: Πότε πληρώνουν ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο και ΝΑΤ

Φορολογικές δηλώσεις 2016: Τελικά το σήριαλ συνεχίζεται

Ανατροπές στη φορολογία αυτοκινήτων

Αυξάνονται οι παρακρατήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Προστασία 18 μηνών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Τέλος το υποχρεωτικό αγροτικό ιατρών για εξετάσεις ειδικότητας

Φορο-εξόντωση από τα τεκμήρια για πάνω από 1 εκατ. πολίτες με πενιχρά εισοδήματα

24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 7 Απριλίου

Εως το Μάιο το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων

Σύνταξη από το ΙΚΑ στα 58 ετη - Οι προϋποθέσεις

Αυτές είναι οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις από τους νέους φόρους

Οι τράπεζες «φακελώνουν» όσους ανταλλάσσουν χαρτονομίσματα των 500 ευρώ

Κι΄ όμως οι τράπεζες φακελώνουν τους πελάτες τους που ανταλλάσουν χαρτονομίσματα των 500 ευρώ με άλλα χαρτονομίσματα.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την εγκύκλιο που απέστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος στις τράπεζες και την εφαρμογή του νόμου.
Στις υποχρεώσεις των τραπεζών, σύμφωνα με την εγκύκλιο, συμπεριλαμβάνεται το άθροισμα του συνόλου των πράξεων με χαρτονομίσματα των 500 ευρώ και η συνεκτίμηση με άλλες συναλλαγές.
Μάλιστα στην παράγραφο 3 και 4 αναφέρονται ρητά οι περιπτώσεις που οι τράπεζες θα πρέπει να παρακολουθούν τις συναλλαγές πελατών τους και να ενημερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Ειδικότερα, τα πιστωτικά ιδρύματα, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 12-14 και 17-19 του Ν. 3691/2008 και των παρ. 1.2 και 1.3 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πολιτικής τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όταν προβαίνουν σε πράξεις ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ με χαρτονομίσματα μικρότερης αξίας ή αποδοχής αυτών ως μετρητών για τη διενέργεια συναλλαγών καλούνται να τηρούν τα ακόλουθα:
1.Να παρέχουν την υπηρεσία της ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ αποκλειστικά σε πελάτες τους και προκειμένου περί φυσικών προσώπων σε δικαιούχους καταθετικού λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα, υφισταμένου ή ανοιχθησομένου, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για τον περιορισμό της ανάληψης μετρητών και της μεταφοράς κεφαλαίων.
2.Μέσω κατάλληλων διαδικασιών και μέτρων που λαμβάνουν, να καταγράφουν και να καταχωρούν μηχανογραφικά κάθε πράξη ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ με άλλα μικρότερης αξίας.
3. Να αθροίζουν το σύνολο των πράξεων ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ ανά πελάτη-φυσικό πρόσωπο μηχανογραφικά και να τις συνεκτιμούν με άλλες συναλλαγές του με χαρτονομίσματα της εν λόγω ονομαστικής αξίας καθώς και με τις λοιπές συναλλαγές του κατά την εφαρμογή των μέτρων επιμέλειας που αναφέρονται ιδίως στις παραγράφους 5.4, εδάφ. (ν), (νί) και (νiiϊ), 5.16 (Συναλλαγές με μετρητά) καθώς και 8.1 και 8.2 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, όπως ισχύει.
4.Στο πλαίσιο και των προαναφερόμενων μέτρων δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν, αναλόγως και του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ, να παρακολουθούν και τις λοιπές συναλλαγές πελατών τους που εκτελούνται με προσκομιζόμενα τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ, όπως, κατάθεση σε λογαριασμό των ιδίων ή τρίτων, αίτηση διενέργειας πληρωμής ή μεταφοράς πίστωσης κλπ., εν αναφορά και προς το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του εκάστοτε πελάτη.
Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν κατά την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων υψηλής ονομαστικής αξίας με άλλα, μικρότερης αξίας, να συμμορφώνονται πλήρως προς τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 περί της ενημέρωσης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους».