Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Προσδιορισμός οργανικών κενών σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων και διαπίστωση οργανικών υπεραριθμιών

Οι προσωρινοί πίνακες επιλογής για τους βρεφονηπιακούς του ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλογής βρεφών και νηπίων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ για την σχολική περίοδο 2014 - 2015. Στην Ήπειρο, υπάρχουν παιδικοί σταθμοί του ΟΑΕΔ σε Γιάννενα (Τσακάλωφ 10), Ηγουμενίτσα (Π. Αθηναγόρα 33) και Άρτα (Εργατικές Κατοικίες), Οι πίνακες είναι τρεις και διακρίνονται ως εξής:

Πίνακας Α (βρέφη από 8 μηνών - 1,5 ετών)
Πίνακας Β (βρέφη από 1,5 ετών - 2,5 ετών)
Πίνακας Γ (νήπια από 2,5 ετών έως την προσχολική ηλικία)

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ., όπου υπέβαλαν την αίτησή τους και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού (εδώ). Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε ημερών μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων, στους κατά τόπους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Οι οριστικοί πίνακες θα καταρτιστούν ως τέλος Ιουλίου.

Διευκρινίσεις επί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διενέργειας των μεταθέσεων σχολικού έτους 2013-2014 και δεδομένου ότι ακολουθεί η διαδικασία των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το υπουργείο παιδείας με σημερινό έγγραφο προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης   διευκρινίζει τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97, τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) είναι αρμόδια για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 16 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 12 και 14 του Π.Δ. 100/97 και το άρθρο 1 του Π.Δ. 39/1998. 
1. Τα ΠΥΣΠΕ κατά τις τοποθετήσεις σε κενές οργανικές θέσεις πρέπει να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:
α. Προηγείται η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που έχουν χαρακτηρισθεί οργανικά υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 12 του Π.Δ.  100/97.
β. Ακολουθεί η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανήκουν σε  ειδική  κατηγορία  λόγω ασθένειας, κατά   τις διατάξεις   του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3848/2010. 
γ. Έπονται και κρίνονται μαζί:
•    οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ (εξαιρούνται οι αποσπασμένοι στο εξωτερικό που έχουν χάσει την οργανική τους θέση και δεν βρίσκονται στο τελευταίο έτος απόσπασης στο εξωτερικό), 
•    οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή, 
•    οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης (βελτιώσεις) και
•    οι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν με το καθεστώς της κινητικότητας (από διαθεσιμότητα) και περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 της αριθ. 88900/Δ1/6-6-2014 (ΦΕΚ 714, τ. Γ΄) Υ.Α..
Όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί, συγκρινόμενοι συνολικά μεταξύ τους, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ. 50/96, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις προτίμησής τους.
2. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών ακολουθεί η σε προσωρινή τοποθέτηση σύμφωνα τις λειτουργικές ανάγκες των Δ/νσεων εκπαίδευσης:
α) των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 11 του Ν. 4172/2013,
β) αυτών που μετατάχθηκαν από τη δευτεροβάθμιας με το καθεστώς της κινητικότητας (από διαθεσιμότητα) και περιλαμβάνονται στον πίνακα 2 της αριθ. 88900/Δ1/6-6-2014 (ΦΕΚ 714, τ. Γ΄) Υ.Α. και
γ) όσων εκ των εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση εκάστου ΠΥΣΠΕ και δεν κατέστη δυνατή η τοποθέτησή τους σε κενές οργανικές θέσεις με τις διαδικασίες της ανωτέρω παραγράφου 1.
    Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί της ανωτέρω περ. 2α, δηλαδή όσοι μετατάχθηκαν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τις υποχρεωτικές μετατάξεις, εξαιρέθηκαν από την διαδικασία τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις, επειδή για τους εκπαιδευτικούς αυτούς δεν δόθηκε η δυνατότητα υποβολής οριστικής τοποθέτησης με την αριθμ. 59755/Δ1/15-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΜ9-ΥΝ9) εγκύκλιο Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-14, στην οποία και αναφέρθηκαν τα ακόλουθα σχετικά: «Μέχρι τη σύσταση των οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων οι μεταταγμένοι εκπαιδευτικοί με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013, τ. Α’) θα παραμείνουν για ένα έτος ακόμα σε προσωρινή τοποθέτηση και επομένως δε θα υποβάλουν αιτήσεις με την παρούσα διαδικασία» (κεφ. A’  παρ. 1.1 περ. β). 
Έτσι οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα λάβουν οργανική θέση με τη διαδικασία των τοποθετήσεων του επόμενου έτους, μετά τη σύσταση των ως άνω αναφερόμενων θέσεων.
    Επίσης, το υπουργείο Παιδείας τονίζει, ότι οι εκπαιδευτικοί της περ. 2β, δηλαδή αυτοί που μετατάχθηκαν με το καθεστώς της κινητικότητας (από διαθεσιμότητα) σε θέσεις που έχουν συσταθεί στις Δ/νσεις, αφού δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις, στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή τους σε κενές οργανικές θέσεις. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα λάβουν οργανική θέση με τη διαδικασία των τοποθετήσεων του επόμενου έτους, μετά την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων της ειδικότητάς τους. Για τους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης αυτής που δεν υφίστανται θέσεις του κλάδου τους στην Α/θμια εκπαίδευση θα τοποθετηθούν μετά τη σύσταση αντίστοιχων θέσεων του κλάδου τους.

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

«Χαλαρώνει» ο Τειρεσίας. Όλες οι αλλαγές για όσους έχουν «κόκκινα» δάνεια

Ελαστικότερους κανόνες για τους «κακοπληρωτές» σχεδιάζει η κυβέρνηση
Κυβέρνηση και τράπεζες προσανατολίζονται στην κατεύθυνση της υιοθέτησης ενός πιο ελαστικού συστήματος στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των «κόκκινων» δανείων.
Οι αλλαγές δεν θα αφορούν τους πάντες αλλά τους δανειολήπτες που συνεργάζονται με ειλικρίνεια στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Όπως σημειώνουν στελέχη τραπεζών, με το 35% των δανείων να βρίσκεται σε καθεστώς οριστικής καθυστέρησης, δηλαδή εμφανίζει καθυστέρηση στην αποπληρωμή του άνω των 90 ημερών, στην πράξη περισσότεροι από το 50% των δανειοληπτών έχουν κάποια στιγμή εμφανιστεί στα συστήματα προειδοποίησης του «Τειρεσία».
«Με τα ισχύοντα δεδομένα για όλους αυτούς δεν μπορεί να εγκριθεί κανένα νέο δάνειο», σημειώνουν στελέχη τραπεζών. «Το ζητούμενο είναι», τονίζουν, «όχι μόνο να αντιμετωπιστούν τα "κόκκινα" δάνεια αλλά και τμήμα του πληθυσμού που λόγω κρίσης βρέθηκε στο σημείο να χαρακτηρίζεται μη αξιόχρεο να επανενταχτεί, υπό προϋποθέσεις, και να επανέλθει στην κατηγορία των επιχειρήσεων - νοικοκυριών που δικαιούνται νέα πίστωση».
Η αλλαγή των κανόνων του «Τειρεσία», σύμφωνα με την «Καθημερινή», δεν σημαίνει ότι οι κακοπληρωτές θα λάβουν συγχωροχάρτι. Όπως τονίζουν οι τράπεζες, η ελαστικοποίηση των όρων πρέπει να αφορά μόνον όσους συνεργάζονται και έχουν δείξει έμπρακτα την υπευθυνότητά τους. Δεν θα αφορά σε καμία περίπτωση όλους όσοι είδαν την κρίση ως ευκαιρία για να αποφύγουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ή προσπαθούν να μοιραστούν της ζημιές - απώλειες που έχουν υποστεί με το τραπεζικό σύστημα και κατ' επέκταση τους συνεπείς δανειολήπτες και καταθέτες (οι οποίοι επωμίζονται σήμερα το κόστος των «κόκκινων» δανείων). Για παράδειγμα, δανειολήπτης που υπέστη μεγάλη μείωση εισοδημάτων και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του αλλά έχει προχωρήσει σε ρύθμιση την οποία ακολουθεί με συνέπεια θα μπορούσε σταδιακά να αποκτήσει και πάλι πρόσβαση σε νέα πίστωση.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν εξαιρετική σημασία ο ορισμός του συνεργάσιμου δανειολήπτη, ο καθορισμός των αποδεκτών ορίων διαβίωσης, το θέμα των πλειστηριασμών, οι εξωδικαστικοί συμβιβασμοί και οι σχεδιαζόμενες αλλαγές του πτωχευτικού κώδικα.
Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) θα επιλέξει άμεσα διεθνή σύμβουλο, ο οποίος θα βοηθήσει την κεντρική τράπεζα στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με πηγές της ΤτΕ, δεν υπάρχει ζήτημα στην παρούσα συγκυρία δημιουργίας ενιαίας bad bank και θα υλοποιηθεί το σχέδιο για την εσωτερική σε κάθε τράπεζα αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων.

Αναρτήθηκαν τα ονόματα των επιτυχόντων εκπαιδευτικών στις διαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή